โรคหัวใจโตคืออะไร วิธีป้องกันโรคหัวใจ กับวัยคนทำงาน

8 กค. 55     757

โรคหัวใจโตคืออะไร วิธีป้องกันโรคหัวใจ กับวัยคนทำงาน

‘โรคหัวใจ’ กับวัยทำงาน

โรค หัวใจมักเกิดกับวัยทำงานพบบ่อยในวัยกลางคน ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป คือ ทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด การรับประทานอาการอย่างเร่งรีบ และมีโภชนาการแย่ลง ประกอบกับการออกกำลังกายน้อย อันเป็นสาเหตุทำให้อัตราการเกิดโรคสูงขึ้น

            ผู้ป่วยบางรายอาจละเลยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น มักคิดว่าตนเองยังแข็งแรงอยู่ ซึ่งกว่าจะมาพบแพทย์ก็มีอาการของโรคที่รุนแรงและเสี่ยงต่อโรคร้ายไปแล้ว

            อาการของโรค ผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บ แน่นหน้าอก สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย การออกแรง หรือภาวะเครียด เหนื่อยง่าย หายใจไม่สะดวก ใจสั่น วูบหมดสติ น้ำท่วมปอด เป็นต้น

โรคหัวใจโตคืออะไร วิธีป้องกันโรคหัวใจ กับวัยคนทำงานปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค
            1.การสูบบุหรี่
            2.โรคประจำตัว อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
            1.เพศและอายุเพศชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป เพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป หรือหญิงหลังหมดประจำเดือน
            2.ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

วิธีการรักษาโรค
            การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมี 3 แนวทางใหญ่ๆ เบื้องต้น แพทย์มักให้การรักษาโดยการรับประทานยา แต่ในกรณีที่หลอดเลือดหัวใจตีบมาก อาจพิจารณาให้การรักษาโดยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ร่วมกับการใส่ขดลวดหรืออาจรักษาโดยการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือ การทำบายพาสหัวใจ

โรคหัวใจโตคืออะไร วิธีป้องกันโรคหัวใจ กับวัยคนทำงาน

โรคหัวใจโตคืออะไร วิธีป้องกันโรคหัวใจ กับวัยคนทำงานแนวทางการป้องกัน
            1.รับประทานอาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง
            2.ลดน้ำหนักและออกกำลังกายเป็นประจำ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30-40 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 3-5 วัน
            3.หยุดสูบบุหรี่
            4.ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่กอให้เกิดโรค เช่น ควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
            5.หมั่นตรวจสุขภาพร่างกายและอย่ามองข้ามอาการเล็กน้อย

ที่มา : เว็บไซต์ scimath