นิทานสอนใจวัยรุ่นสั้นๆ แต่งนิทานคุณธรรม นิทานคุณธรรม เรื่อง ตะไคร้ไม่ตัดใบเข้าในบ้าน อายุจะสั้น ตะไคร้ไม่ตัดใบเข้าในบ้านอายุจะสั้น

5 ตค. 56     17134

นิทานสอนใจวัยรุ่นสั้นๆ แต่งนิทานคุณธรรม นิทานคุณธรรม เรื่อง ตะไคร้ไม่ตัดใบเข้าในบ้าน อายุจะสั้น  ตะไคร้ไม่ตัดใบเข้าในบ้านอายุจะสั้น

 

นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม
ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจากความ เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน
ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน
แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา
หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน
ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน

       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์

       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม

       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก

คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ

1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
  
2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม
แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ
ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ

  
4. นิทานให้ข้อคิดและ คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ
ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่
ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น


5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ
ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ
เป็นต้น

นิทานคุณธรรม

      คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมหรือระบบคุณค่าที่มนุษย์
ชุมชน สังคมตระหนักรู้ ให้ความสำคัญและยึดถือเป็นมโนธรรมสำนึก
เป็นจิตวิญญาณที่สะท้อนถึงความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและความสุข
ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และมีน้ำใจต่อกัน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550:23)

การปลูกฝังคุณธรรม
มีหลากหลายวิธี
วิธีหนึ่งคือการร้อยรัดด้วยการส่งเสริมการอ่านนิทานไม่ว่าจะเป็นนิทานคุณธรรม
นิทานชาดก นิทานธรรมะ ดังบทความของ ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ที่ว่า เพราะเด็กๆ ไม่ชอบการสั่งสอนด้วยวาจา ดัง นั้นหนังสือน่าจะเป็นตัวช่วยในการสอนลูกได้ ...เพราะในหนังสือมีเรื่องราวและมีชีวิต...นิทานอีสปเป็นหนังสือนิทานที่มี คติสอนใจ ...นอกจากลูกจะมีคุณธรรม
ความอ่อนโยนแล้ว
ยังได้เข้าถึงจิตใจผู้อื่นอีกด้วย"

นิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ

       จากลักษณะเด่นของหนังสือนิทาน คือจะมีข้อคิด คติสอนใจ ซึ่งในอดีตครอบครัวชาวไทยก็ใช้คุณสมบัติข้อนี้ของนิทานเป็นตัวอบรม บ่มนิสัยให้แก่บุตรหลาน นิทานจึงมีความสำคัญและผูกพันกับเด็กมาตราบเท่าทุกวันนี้

      
การส่งเสริมการอ่านนิทาน นิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ ส่วนใหญ่ควรใช้เทคนิคการเล่า หรืออ่านด้วยกันโดยจะต้องมีหนังสือควบคู่กับการเล่า
การอ่านหนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสำหรับเด็ก ทำให้เด็กช่วยซึมซับได้ชัดเจนขึ้น
ดังคำกล่าวของ ทาดาชิ มัตษุอิ ปรมาจารย์ด้านหนังสือภาพสำหรับเด็ก ประเทศญี่ปุ่น (สร้าง นิสัยรักการอ่านให้ลูกน้อย
แปลโดย พรอนงค์ นิยมค้า) กล่าวว่า ”การอ่านหนังสือภาพให้ลูกฟังนั้น
ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีต่อเล่ม แต่ผลที่มีต่อลูกและความสุขในครอบครัวนั้นมหาศาลนัก การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาและสำนวนที่ดีจากหนังสือภาพ ด้วยเสียงอ่านอันเปี่ยมไปด้วยความรักของพ่อแม่ และในขณะเดียวกันทำให้เด็กได้สัมผัสกับสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูก ด้วย...
ขณะที่นั่งอยู่บนตักอันอบอุ่นของแม่ มีพลังการเรียนรู้สูงกว่าหลายเท่านัก” ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ได้ใช้นิทานเป็นสื่อในการสอน อบรม บ่มนิสัย ปลูกฝังความมีคุณธรรมให้กับเด็กได้อย่างดี


      สรุปได้ว่าการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน จะมีวงจรร่วมกับการส่งเสริมการอ่าน
และต้องปลูกฝังให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิด เป็นประจำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่
ผู้ปกครองดอง

  นิทานคุณธรรม

นิทานคุณธรรม เรื่อง ตะไคร้ไม่ตัดใบเข้าในบ้าน อายุจะสั้น

ใครนำตะไคร้ไม่ตัดใบเข้าในบ้าน อายุจะสั้น เป็นเคล็ดการสอนคุณธรรม เชิงอิงเรื่องความเชื่อของคนไทยสมัยก่อน เป็นการให้ตัดใบตะไคร้
นอกบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องมาตัดให้เก็บยากในภายหลัง นิทานคุณธรรม นิทานธรรมะปลูกฝังจิตสำนึก


นิทานตะไคร้ไม่ตัดใบ


    ผู้ใดนำตะไคร้ 
ไม่ตัดใบเข้าในบ้าน
ยายว่าไม่ช้านาน 
ตายก่อนกาลอันสมควร
ลูกหลานเชื่อคำสอน 
ตัดใบก่อนกันทั่วถ้วน
ทิ้งใบไว้ในสวน  ในครัวล้วนสะอาดตา      

Link      http://www.tumsrivichai.com