ข่าวดีสำหรับ น้องๆม.1-4 โครงการประกวด

13 สค. 56     610
ข่าวดีสำหรับ น้องๆม.1-4 โครงการประกวด
ออกแบบหน้าหนังสือพิมพ์ ชิงทุนการศึกษา!!!UploadImage

บริษัท CETA Worldwide Education จัดการประกวดออกแบบหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ในกิจกรรม “Front Page News Competition”  ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมการประกวดโดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย  (Australian Secondary School Exhibition and tail Party)  โดยงานจะจัดในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 11.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Grand Hall โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถ.วิทยุ (BTS เพลินจิต) ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท 

รางวัลที่ 1: ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Eltham College ณ เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี ค่าเล่าเรียน, ค่าอาหาร และค่าที่พัก) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 120,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
 
 
รางวัลที่ 2:ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Macarthur Anglican School ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี เฉพาะค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 
รางวัลที่ 3:ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Macarthur Angilcan School ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี เฉพาะค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 
 
รางวัลที่ 4: ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Immanuel College ในรัฐ Adelaide ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี เฉพาะค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 
 
รางวัลที่ 5:ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Immanuel College ในรัฐ Adelaide ประเทศออสเตรเลีย (ฟรี เฉพาะค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 
 
รางวัลที่ 6:ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Scots School Albury พร้อมกับ Ski Trip รวมระยะเวลา 10 วัน (ฟรี ค่าเล่าเรียน, ค่าอาหาร และค่าที่พัก) มูลค่า 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขันและผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้:
 
 
1.นักเรียนที่ถือสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 (หรือเทียบเท่า)ในประเทศไทย
 
2. หลักเกณฑ์การประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องออกแบบหนังสือพิมพ์หน้าแรกเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องเขียนเนื้อหาข่าว
ที่แต่งเองพร้อมทั้งออกแบบการนำเสนอข่าวทั้งหมดให้น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้:
    -ผลงานต้องเป็นไฟล์ JPEG ขนาด A3 (29.7 ซม. × 42.0 ซม. หรือ 3508 × 4961 พิกเซล)
    -ชื่อหนังสือพิมพ์ ระบุวันที่ตีพิมพ์ และ ราคาของหนังสือพิมพ์
    -หัวข่าวที่น่าสนใจ (Headline)
    -มีรูปภาพประกอบอย่างน้อย 1 รูป พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
    -บทความหลักเกี่ยวกับข่าวการศึกษา 1 บทความ และบทความอื่นๆ อย่างน้อย 3 บทความที่มีเนื้อหาเหมาะสมและน่าสนใจ
    (เช่น การเมือง, เศรษฐกิจ, กีฬา ฯลฯ)
    -โฆษณา 1-2 โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ 
    -รายงานสภาพอากาศ
 
เกณฑ์ในการให้คะแนน 
-30% เนื้อหามีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
-30% - การตกแต่งและการนำเสนอรูปแบบมีความสวยงาม
-25% - ความคิดสร้างสรรค์และสไตล์
-15% - ความถูกต้องตามไวยากรณ์ หลักภาษาและการใส่เครื่องหมายวรรคตอน
 
3. ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็ปไซต์ www.ceta.co.th/contest-regist ภายในเวลา 12.00 ของวันที่ 25 มิถุนายน 2555 
3.2 ส่งผลงานไปที่อีเมล์ contest@ceta.co.th ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2555 พร้อมระบุชื่อ และนามสกุล, ระดับชั้น และชื่อโรงเรียนของผู้เข้าประกวด และข้อมูลติดต่อกลับ โดยส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG (3508x4981 pixels)
 
4. ขั้นตอนการประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
•ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555
•ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียและงานเลี้ยงค็อกเทล  (Australian Secondary School Exhibition and tail Party) ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel ถ.วิทยุ (BTS เพลินจิต)
•ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ท่านจะต้องนำเสนอผลงานโดยย่อต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 30 มิถุนายน โดยคณะกรรมการจะทำการรวบรวมคะแนนและประกาศผลการตัดสินรางวัลที่ 1 -3 ส่วนผู้ชนะรางวัลที่ 4- 6 จะตัดสินโดยใช้คะแนนโหวตจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันดังกล่าว หลังจากรวบรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดและพิธีมอบมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 6 รางวัลจะถูกจัดขึ้นภายในวันเดียวกัน
 
5. เงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวด
     -การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
     -ผู้เข้าประกวดมีสิทธิส่งผลงานได้เพียงท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น
     -ผลงานการประกวดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นของตนเองซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากการประกวด
     มาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงของผู้อื่น หากมีการลอกเลียน ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด  
     และผู้ส่งเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายตามกฎหมาย
    -พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัท CETA Worldwide Education และบริษัท BNOW ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดนี้
    -ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียและงานเลี้ยงค็อกเทล  ในวันเสาร์ที่
     30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
    -ผู้ได้รับรางวัลต้องมีวีซ่าที่สามารถเดินทางไปประเทศออสเตรเลียได้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง บริษัท CETA Worldwide Education จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่อาจทำให้ผู้ชนะไม่สามารถไปเดินทางไปออสเตรเลียได้ เช่น การขอวีซ่าไม่ผ่าน ฯลฯ
   -ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
   -ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลทุกผลงาน ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท CETA Worldwide Education อย่างสมบูรณ์ บริษัทสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  -รางวัลนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556
  -ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย อีกทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าที่พักอาศัยและอาหาร (ขึ้นอยู่กับรางวัลที่ได้รับ), ค่าใช้จ่ายรายวัน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางช่วงที่อยู่ต่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและประกันการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรางวัลด้วยตนเอง 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
คุณนิรชา ปทุมสีมา  
โทร. 02-665-8100 
   อีเมล์: contest@ceta.co.th  

ที่มา http://blog.eduzones.com/supersine/93758