แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

13 สค. 56     910

 
วัตถุประสงค์
แบบทดสอบชุดนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้  นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12-22 ปี ได้ค้นหา คณะ สาขา ที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถที่จะนำไปประกอบในการเลือกคณะ สาขา ในการเรียนต่อระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งแบบทดสอบชุดนี้ เป็นวัดความเหมาะสมตาลักษณะ ไม่ใช่ความเหมาะสมจากคะแนนสอบ วัดจากความชอบ และทักษะทางการปฏิบัติ
 
หลักการ
 มีนักเรียนจำนวนมากในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ยังลังเล และไม่รู้ว่าตนเองควรจะเลือกเรียนต่อระดับมัธยมปลายในสาขาใด อาจจะด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการเรียน ความชอบ ความสามารถเฉพาะด้าน  และส่วนหนึ่งอาจจะมาจากคำแนะนำหรือข้อบังคับของผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกสาขาในระดับมัธยมปลาย ทำให้นักเรียนที่ถูกบังคับ หรือเลือกสาขาผิด อาจจะเรียนได้ไม่ดี ไม่มีความสุขในการเรียน เกิดการเปลี่ยนหรือย้ายสาขาระหว่างเรียน ทำให้เสียเวลา และส่งผลต่อเนื่องในการเลือกคณะ สาขาในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา  
แบบทดสอบชุดนี้ มีหลักการ ในการวัดผล จากความชอบทางการเรียน และใช้คำถามเชิงจิตวิทยามาผสมผสานในการสร้างข้อคำถามเกี่ยวกับการวัดทักษะทางด้านปฏิบัติและวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวเองและแนวทางการศึกษาต่อ ซึ่งผลที่ได้จะแบ่งเป็นคณะ และสาขาตามทักษะดังกล่าว และแบบทดสอบชุดนี้ เป็นการวัดตามความชอบ นักเรียนที่มีคะแนน หรือผลการเรียนน้อย อาจจะได้รับคำแนะนำในคณะแพทย์ศาสตร์ ก็เป็นได้   
ที่มา http://blog.eduzones.com/supersine/93762