ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุน Inspire ไปอังกฤษ

13 สค. 56     951

                UploadImage
 

ทุน Inspire  จัดกิจกรรมประกวดเรียงความภาษาอังกฤษชิงทุน Inspire Essay Competition  เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิต และสัมผัสการเรียนการสอนจริงของห้องเรียนในระบบอังกฤษ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

-Cardiff Sixth Form College 3 ทุน

-Casterton School 6 ทุน

-Gower College Swansea 3 ทุน
 
-Warminster School 2 ทุน
 
-Trinity School 2 ทุน

ทุนแบ่งออกเป็น 2 ระดับช่วงอายุ คือ

อายุ 9-15  ปี และ อายุ 16-21  ปี หัวข้อเรียงความ 

สำหรับนักเรียน อายุ 9-15  ปี
How important do you think technology is in Education? 
 
สำหรับนักเรียน อายุ 16-21  ปี
What do you think are the benefits of studying abroad?ระยะเวลาการส่งผลงาน 
 
10 มิถุนายน -16 กรกฎาคม 2555

คณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
 
• กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
• ณ วันที่ตัดสินผลการประกวด ผู้สมัครยังคงสถานะเป็นนักเรียน ในสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
• อาศัยอยู่ในประเทศไทย
• หรือสามารถมีpassport
• สามารถเดนทางไปสหราชอาณาจักรได้ โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ติดตาม
• ไม่เป็นหรือมีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการไปเรียนที่สหราชอาณาจักร
• อายุอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยกำหนด  ดังต่อไปนี้ 

สำหรับนักเรียน อายุ 9-15  ปี
Casterton School 3 ทนุ (9-15 ปี) 
Warminster School 2 ทนุ (9-15 ปี) 
Trinity School 2 ทนุ (9-15 ปี) 
 
สำหรับนักเรียน อายุ 16-21  ปี
Cardiff Sixth Form College 3 ทนุ (16-21 ปี) 
Casterton School 3 ทนุ (16-18 ปี) 
Gower College Swansea 3 ทนุ (16-21 ปี) 

กติกาการประกวด

-เรียงความต้องเป็นภาษาอังกฤษ
-มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด ต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา มีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและเหมาะสม
-พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้Microsoft word  ไม่เกิน Version 2003 ตัวอักษร Arial  ขนาดตัวอักษร 12
-ความยาวของเนื้อหา  สำหรับเด็กนักเรียนอาจุ 9-15 ปี ไม่ต่ำกว่า 300 คำ และไม่เกิน 500 คำ
 และสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 16-21 ปี ไม่ต่ำกว่า 500 คำ แ]ะไม่เกิน 1,000 คำ 
-ผู้ส่งเรียงความประกวดต้องเขียนเรียงความด้วยตัวเองและเป็นเรียงความที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อน
-บริติช เคานซิลขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืนต้นฉบับเรียงความที่ส่งเข้าประกวด  ไม่ว่ากรณีใดๆ
-ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและสงวนสิทธิ์ในการโต้แย้งใดๆ


ขั้นตอนการแข่งขันทุนเพื่อรับทุน Inspire!  
1. ส่งใบสมัครมาที่บริติช เคานซิล ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
2. ผลงานเรียงความจะถูกส่งไปให้โรงเรียนที่ให้ทุนเป็นผู้พิจารณา
3. อาจมีการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมที่บริติช เคานติล ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 
รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 16 รางวัล 

เรียนรู้การใช้ชีวิต และสัมผัสการเรียนการสอนจริงของห้องเรียนในระบบอังกฤษ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

-Cardiff Sixth Form College 3 ทุน
-Casterton School 6 ทุน
-Gower College Swansea 3 ทุน
-Warminster School 2 ทุน
-Trinity School 2 ทุน
รางวัลรวมค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหารตลอดสองอาทิตย์ และรถรับส่งสนามบิน


การส่งผลงาน 
 
ส่งใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน และผลงานเรียงความมาที่
ฝายส่งเสริมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร  (วงเล็บมุมซองว่า “ทุน Inspire!”)  
บริติช เคานซิล
254 จฬาลงกรณ์ ซอย 64  
สยามสแควร์  ปทุมวัน  พญาไท กทม 10330  
โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

หรือ
  
ส่ง SCAN (File: JPEG) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน และผลงานเรียงความไปที่ 
educationuk@britishcouncil.or.th   (ภายในเวลา 17.00 น เวลาประเทศไทยของ
วันที่ 16 กรกฎาคม  
2555 เมื่อได้รับแล้วจะมีเมลล์แจ้งยืนยันตอบกลับไปการประกาศผล
ประกาศผลวันทั 1  สิงหาคม 2555 ทางเวบไซต์   www.britishcouncil.or.th  

ที่มา http://blog.eduzones.com/supersine/93915