มูลนิธิทวี บุญเกต แจกทุนละ 1 จังหวัด สำหรับน้องๆ ม.3-4

13 สค. 56     422
ข่าวดีสำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นปีที่ 3 - 4 ไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือสายอาชีพ มูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  จะให้ทุนการศึกษาปีการศึกษา  2555   คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน มีดังต่อไปนี้
 
 1.  ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  ได้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เรียนดี  และมีความประพฤติดี
 
 2.  ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า  ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง
 
 3.  ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2555 มีมูลค่าทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
      ให้จังหวัดละ 1 ทุน ส่วนภูมิภาค  จำนวน  76  ทุน  ส่วนกลาง  (กรุงเทพมหานคร)  จำนวน  1  ทุน  
      รวมทั้งสิ้น  77  ทุน 
 
  4. ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา  ได้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
      หรือช่วงชั้นที่  3 - 4  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ทุกสังกัด

 
 5.  การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จะพิจารณาตามระเบียบมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  
      ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  พ.ศ. 2551

 
 6.  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อ  ขอทราบรายละเอียด และ
      แบบขอรับทุนได้ที่สำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  หรือสถานศึกษาที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้
      ถึง วันที่  29  มิถุนายน  2555  ดังนี้
 
      6.1  การส่งแบบขอรับทุนการศึกษา  
             6.1.1  ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นหนังสือขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่กำหนด ต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่  ภายในวันที่  6  กรกฎาคม  2555
             6.1.2  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ส่งหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา 
ส่งให้สำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  ภายในวันที่  10  กรกฎาคม   2555    
                                     
      6.2  ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอคณะกรรมการ
จังหวัด พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุน มูลนิธิทวี บุณยเกตุ  จังหวัดละจำนวน  1  ทุน  ภายใน
วันที่  30  กรกฎาคม  2555 
 
      6.3  ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  ส่งชื่อผู้ที่สมควร
จะได้รับทุนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ  ภายในวันที่  31  สิงหาคม 

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนได้ที่
 สำนักงานคณะ กรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิการครู
          กลุ่มกองทุน และมูลนิธิ อาคารสถานพยาบาล ชั้น 4
          ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
          โทร. 02-3560104 
 
          E-mail : Kongtun@otep.go.th