การนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา

13 สค. 56     944

UploadImage

ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ  ณ  วันที่ 16 กันยายน  พ.ศ. 2549 ได้ประกาศไว้ว่า

โดย ที่เห็นสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการ ศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ข้อ 1 (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ  1  การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์

ข้อ  2  การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา   การเปิดและปิดสถานศึกษา  พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2543


และ จาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 กำหนดให้รับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ไว้ว่า

ให้รับเด็กก่อนประถม ศึกษาอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ ทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

จากข้อมูลดังกล่าว ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ก็จะประกาศรับสมัครได้ว่า

รับเด็กที่มีอายุ 4-5 ปี (เด็กเกิดตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 - 16 พฤษภาคม 2551)

***สำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ได้ประกาศไว้ว่า

ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน

ดัง นั้น การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2548) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

##คงจะทำให้หลายท่านมีความเข้าใจที่ชัดเจน ในการนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มา http://blog.eduzones.com/moobo/93824