คุรุสภาเปิดรับสมัครอนุกรรมการฯ คุมประพฤติผิดครูแล้ว

17 สค. 56     1037
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพจำนวน 9 คน


แบ่งตามประเภทดังนี้

1.ครู 2 คนและผู้เคยเป็นครู 1 คน

2.ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และผู้เคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน

3.ผู้บริหารการศึกษา 1 คน และผู้เคยเป็นผู้บริหารการศึกษา 1 คน

4.บุคลากรทางการศึกษาอื่น 1 คน และผู้เคยเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น 1 คน

 
คุณสมบัติ 

1.เป็นสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญ

2.เป็นหรือเคยเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู ด้านวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และด้านวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นด้านใดด้านหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

 
ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคุรุสภา และผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจสามารถขอและส่งใบสมัครโดยตรง ที่สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ กลุ่มอุทธรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2556 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ที่ www.ksp.or.th

ดาวน์โลกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ksp.or.th

สอบถามโทร.0-2280-1727 (เวลาราชการ)

ที่มา http://blog.eduzones.com/graduate/111075