แหล่งข้อมูล ความรู้ : ตารางชําระหนี้ กยศ (พร้อมตารางคำนวณ ) คิดง่ายๆ เข้าใจง่าย

ตารางชําระหนี้ กยศ (พร้อมตารางคำนวณ ) คิดง่ายๆ เข้าใจง่าย

 ขั้นตอนการใช้ตารางคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระหนี้
   1. ใส่จำนวนเงินกู้ยืมที่ช่องบนของตาราง (ดังตัวอย่าง) หากไม่ทราบ สามารถโทรสอบถามได้ที่
        Help Desk ธนาคารกรุงไทย ที่เบอร์ 0 2208 8699 หรือ ตรวจสอบยอดเงินกู้ได้จากเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
   2. เลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระ
   3. ระบุปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา (ดังตัวอย่าง) แล้วเลือก "ทำการคำนวณ"

   หมายเหตุ : ผลจะแสดงออกมาในรูปแบบตาราง โดยแยกเป็นปี พ.ศ. และจำนวนเงินที่ต้องการชำระในแต่ละงวด

 

คลิก เพื่อคำนวนการชำระหนี้ กยศ

 


การชำระเงินคืน

 
          ก่อนถึง กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตนเองต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีที่สำเร็จการศึกษา  หรือเลิกการศึกษา โดยผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้คืน หลังสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว  2 ปี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนด   
     
   
 

หลักเกณฑ์การชำระเงินคืน

 
          1. ชำระงวดแรก เมื่อครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก จะต้องเริ่มชำระเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่กู้ยืมไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
        2. ชำระงวดต่อไป ในการชำระหนี้งวดต่อไป เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราเงินต้นตามที่ กยศ. กำหนดไว้ในแต่ละปี (ตามตารางข้างล่าง) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นในสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
        3. ระวังเบี้ยปรับ หากเกิดผิดนัดชำระหนี้หลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระในงวดนั้น และหากค้างชำระหนี้เกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี
        4. สิทธิประโยชน์ หากชำระหนี้คืนบางส่วนก่อนวันครบกำหนดเริ่มผ่อนชำระเงินงวดแรก (ช่วงปลอดหนี้) ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
 
 
 
     
 

วิธีการชำระหนี้

 
          1. การติดต่อในครั้งแรก ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชำระหนี้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
            1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการชำระหนี้ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
            1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
            1.3 ผู้กู้ยืมจะได้รับตามรางการผ่อนชำระหนี้จากธนาคารเพื่อผู้กู้ยืมจะได้นำเงิน เข้าบัญชีก่อนวันครบกำหนดชำระของทุกปี
            1.4 ผู้กู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการหักบัญชีการชำระหนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นบัญชีเดิมที่ผู้กู้เปิดไว้ในขณะทำสัญญา
            1.5 หากประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีออมทรัพย์โดยขอเปิดบัญชีใหม่พร้อมกับแจ้งสาขาให้ทำการเปลี่ยนแปลง
เลขที่บัญชีใหม่ด้วย
            1.6 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท
        2. การชำระหนี้ครั้งต่อไปสามารถดำเนินการได้โดย
            2.1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชำระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชำระหนี้เป็นรายเดือน) ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที่ต้องชำระกับงวดที่ค้างชำระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ (หากมี)
            2.2 ชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืมชำระเงินมากกว่า หรือเท่ากับ หรือน้อยกว่าจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระก็ได้ หรือ กรณีชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื่อชำระหนี้กองทุนฯ ไว้เป็นหลักฐาน
        3. การชำระหนี้ก่อนกำหนด ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย
 
 

การสอบถามยอดหนี้

 
  1. ศูนย์สายใจ กยศ. 02 610 4888
2. กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208 8699
3. สาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง
 
  ผ่อนสบาย ... สบาย ... ภายใน 15 ปี  
  ตารางตัวอย่างแสดงการผ่อนชำระของยอดเงินกู้ 100,000 บาท โดยแยกเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปี  
 
ปีที่ หนี้ตามสัญญา
คงเหลือ
การผ่อนชำระเงินต้น
ร้อยละต่อปี
เงินต้นที่ต้องชำระ
แต่ละงวด
ดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปี
ยอดรวมที่
ต้องชำระ
1 100,000 1.5 1,500 - 1,500
2 98,500 2.5 2,500 985 3,485
3 96,000 3.0 3,000 960 3,485
4 93,000 3.5 3,500 930 4,430
5 89,500 4.0 4,000 895
4,895
6 85,500 4.5 4,500 855 5,355
7 81,500 5.0 5,000 810 5,810
8 76,000 6.0 6,000 760 6,760
9 70,000 7.0 7,000 700 7,700
10 63,000 8.0 8,000 630 8,630
11 55,000 9.0 9,000 550 9,550
12 46,000 10.0 10,000 460 10,460
13 36,000 11.0 11,000 360 11,360
14 25,000 12.0 12,000 250 12,250
15 13,000 13.0 13,000 130 13,130
    100.0 100,000 9,275 109,275
 
  การผ่อนผัน / แจ้งสถานภาพ