ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ : ภาษาญี่ปุ่น มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันดีกว่า : การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันดีกว่า : การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

โรมันจิ ฮืรางานะ คันจิ nihongo nihonjin romanji hiragana kanji ทักทายภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาญี่ปุ่น พูดภาษาญี่ปุ่น พิมพ์ภาษาญี่ปุ่น เน้นญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เน็ต การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น / คำทักทายในภาษาญี่ปุ่น / คำกิริยาภาษาญี่ปุ่น net Japanese learn Japanese หลักสูตร เรียนภาษาญี่ปุ่น นักเรียน ภาษาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น คำศัพท์เบื้องต้น อักษรญี่ปุ่นอักษรภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นจะเขียนด้วยตัวอักษร 3ชนิดได้แก่
    -คันจิ คืออักษรจีนซึ่งญี่ปุ่นรับเข้ามาโดยปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เป็นอักษรที่มีความหมายในตัวเอง
    -ฮิรางานะ คืออักษรที่ญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นเองโดยการนำคันจิมาเขียนให้ง่ายขึ้นใช้เขียนคำศัพท์ทั่วไป
    -คาตากานะ คืออักษรที่ญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นเองโดยได้ดัดแปลงเอามาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ อักษรคันจิใช้เขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ


วิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
    -เสียงอักษรพื้นฐานอักษรพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 10วรรค วรรคละ 5ตัวกับเศษอีก 1ตัว แต่เลิกใช้แล้ว 5ตัว จึงเหลือเพียง 46ตัว
    -การออกเสียงสระ a,i,u,e,oภาษาญี่ปุ่นมีเสียงสระอยู่ 5เสียงคือ a ออกเสียงใกล้เคียงกับ อะ, i ใกล้เคียงกับ อิ,u ใกล้เคียงกับอึหรือ อุ,e ใกล้เคียงกับโอะ
    -การออกเสียงพยัญชนะ k-k-ออกเสียงใกล้เคียงกับ ค เมื่ออยู่ในพยางค์ต้น และออกเสียงใกล้เคียงกับ ก เมื่ออยู่ในพยางค์อื่นๆ
    -การออกเสียงพยัญชนะ s-,sh-s- ออกเสียงใกล้เคียงกับ ซ หรือ ส ส่วน sh-นั้นเป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยให้ออกเสียงเช่นเดียวกับใน ภาษาอังกฤษ คือ ออกเสียงในขณะที่ปล่อยลมหายใจออกมาจากช่องระหว่างลิ้นกับเพดานปากโดยมิให้ปลายลิ้นแตะเพดานปาก อนึ่ง ขอให้สังเกตว่าในภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียง si มีแต่เสียง shi
    -การออกเสียงพยัญชนะ t-,ch-,ts-t-ออกเสียงใกล้เคียงกับ ท เมื่ออยู่ในพยางค์ต้นและออกเสียงใกล้เคียงกับ ต เมื่ออยู่ในพยางค์อื่นๆ ch-ออกเสียงโดยให้ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกหรือด้านหลังของฟันบนเสียก่อนแล้วจึงปล่อยลมหายใจออกในขณะที่ปล่อยลิ้น ts-เป็นเสียงที่ค่อน ข้างยาก เพราะไม่มีเสียงคล้ายทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดยให้ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือก หรือด้านหลังของฟันบนเสียก่อน แล้วปล่อยลมหายใจออกในขณะที่ปล่อยลิ้น อนึ่งขอให้สังเกตว่าในภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียง ti- หรือ tu มีแต่เสียง chi กับ tsu
    -การออกเสียงพยัญชนะ h-และ f-h-เหมือนกับ ฮ หรือ ห เมื่อผสมกับสระu เขียนว่า fuและออกเสียงในขณะที่เม้มริมฝีปากและปล่อย ลมหายใจออกมา โดยไม่กัดริมฝีปากเหมือน ฟ ในภาษาไทย
    -การออกเสียงพยัญชนะ m-,n-เหมือนกับ ม และ น ตามลำดับ
    -การออกเสียงพยัญชนะ r-ออกเสียงเหมือน ล
    -การออกเสียงพยัญชนะ w-ออกเสียงเหมือนกับ ว แต่ในปัจจุบันนี้ ผสมกับสระ a เท่านั้น
    -การออกเสียงพยัญชนะ y-y- เป็นเสียงที่ใกล้เคียงกับ ย แต่ผสมกับ a,u,o เท่านั้น คือ ya,yu,yo
    -การออกเสียงตัวสะกด nn ที่เขียนไว้ท้ายสุดในตารางนั้น เป็นตัวสะกดได้อย่างเดียวเท่านั้น อาจออกเสียงเป็น ม น หรือ ง ก็ได้ แล้วแต่เสียงที่ตามมา
 

    -เสียงขุ่น[daku-on] และเสียงกึ่งขุ่น[handaku-on]เสียงพื้นฐาน 46 เสียงที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า sei-on นอกจาก sei-on ยังมีเสียงที่เรียกว่า daku-on(เสียงขุ่น) ซึ่งได้แก่เสียง ในวรรค ga,za,da,ba และ handaku-on (เสียงกี่งขุ่น)ซึ่งได้แก่เสียงในวรรค pa โดยเสียง ทั้งสองประเภทนี้มีฐานเสียงใกล้เคียงกับเสียงพื้นฐาน
    -การออกเสียงพยัญชนะ g-เสียงนี้ไม่มีในภาษาไทย เมื่ออยู่ในพยางค์ต้นของคำจะออกเสียงเหมือนกับ g-goodในภาษาอังกฤษหากเป็น พยางค์อื่นๆจะออกเสียง ง
    -การออกเสียงพยัญชนะ z-เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ให้ออกเสียงเหมือนกับ z ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตำแหน่งของลิ้นจอยู่ที่เดียวกัน กับเวลาออกเสียง s แต่ทำให้เสียงสั่นรัว
    -การออกเสียงพยัญชนะ j-เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย เวลาออกเสียงพยัญชนะตัวนี้ ตำแหน่งของลิ้นจะอยู่ที่เดียวกันกับเมื่อออกเสียง sh- คือออกเสียงในขณะที่ปล่อยลมหายใจออกมาจากช่องระหว่างลิ้นกับเพดานปาก โดยมิให้ปลายลิ้นแตะเพดานปากและทำให้เสียงสั่นรัว ในขณะที่ออกเสียง
    -การออกเสียงพยัญชนะ d-ออกเสียงเหมือนกับ ด ภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียง di- และ du- มีแต่เสียง ji และ zu
    -การออกเสียงพยัญชนะ b-,p-b- เหมือนกับ บ ส่วน p- ใกล้เคียงกับ พ หรือ ป
    -เสียงควบเสียงควบ คือเสียงที่เกิดจากเสียงในช่องที่ 2( สระ i) ของเสียงพื้นฐาน,เสียงขุ่น และ เสียงกึ่งขุ่น ได้แก่
ki,gi,shi,ji,chi,ni,hi,bi,pi,mi,ri ผสมกับเสียง ya,yu,yo แล้วออกเสียงควบเป็นพยางค์เดียวกัน
    -พยางค์และจังหวะเมื่อจะออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ควรจะรู้ว่าแต่ละพยางค์ในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นกี่จังหวะ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ ขอให้นักเรียนฝึกการออกเสียงรัสสระ (สระเสียงสั้น)และทีฆสระ(สระเสียงยาว)รวมทั้งอักษรควบให้ดี
    1)รัสสระและทีฆสระ รัสสระเขียนเป็นอักษรโรมันว่า a,i.u,e,oส่วนทีฆสระให้เขียนรัสสระเรียงกันสองตัวดังนี้ aa,ii,uu,ei,ouรัส สระออกเสียงเป็น 1จังหวะ ส่วนทีฆสระออกเสียงเป็น 2 จังหวะ สำหรับเสียง ei และ ooก็ให้ออกเสียงว่า ee,ooตามลำดับและมีความยาว 2จังหวะเช่นเดียวกัน เช่นto-ke-i.(นาฬิกา) 3จังหวะ,to-o-ke-i.(สถิติ)4จังหวะ
    2)พยัญชนะซ้อนในภาษาญี่ปุ่นไม่มีตัวสะกด(ยกเว้นn) และพยัญชนะซ้อนเหมือนในภาษาไทย แต่บางครั้งก็มีเสียง –kk-,-ss-,-ssh-,-tt-,-tch-,-pp- อยู่ระหว่าง 2พยางค์ ในกรณีนี้ให้ออกเสียง-k,-s,-t,-pฯลฯโดยทิ้งช่วงเวลาไว้ประมาณ 1จังหวะ
    3)ตัวสะกด –nตัวสะกด –nนี้ออกเสียงได้ 3 อย่างตามชนิดของเสียงที่ตามมาข้างหลัง ในการออกเสียงให้ทิ้งช่วงเวลาไว้ประมาณ 1จังหวะเช่นกัน

    ๑)ออกเสียงเป็น ม เมื่อตามด้วยเสียงที่หุบปากคือ m,p,b เช่น e-n-pi-tsu (ดินสอ)4 จังหวะ
    ๒)ออกเสียงเป็น น เมื่อตามด้วยเสียงที่ใช้ลิ้น เช่น n,t,d,j,s เช่น ho-n-to-o(ความจริง) 4 จังหวะ
    ๓)ออกเสียงเป็น ง เมื่อตามด้วยเสียงk,g,h,y,w หรือเสียงสระ เช่น gi-n-ko-o (ธนาคาร)4 จังหวะ
คนญี่ปุ่น คำศัพท์เบื้องต้น อักษรญี่ปุ่น โรมันจิ ฮืรางานะ คันจิ nihongo nihonjin romanji hiragana kanji ทักทายภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาญี่ปุ่น พูดภาษาญี่ปุ่น พิมพ์ภาษาญี่ปุ่น เน้นญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เน็ต การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น / คำทักทายในภาษาญี่ปุ่น / คำกิริยาภาษาญี่ปุ่น net Japanese learn Japanese หลักสูตร เรียนภาษาญี่ปุ่น นักเรียน ภาษาญี่ปุ่นการเน้นเสียงสูงต่ำ
การเน้นเสียงสูงต่ำในภาษาญี่ปุ่น แตกต่างจากวรรณยุกต์ในภาษาไทยหรือการเน้นเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษแต่หมาย ความถึงเสียงสูงต่ำของแต่ละพยางค์ เช่นคำว่า kita ถ้าอ่านว่าคิตะ โดยให้ ki เป็นเสียงสูง ก็จะแปลว่า มาแล้ว แต่ถ้าอ่าน ขิต๊ะ โดยให้ taเป็นเสียงสูง ก็จะแปลว่า ทิศเหนือ เป็นต้น
คนญี่ปุ่น คำศัพท์เบื้องต้น อักษรญี่ปุ่น โรมันจิ ฮืรางานะ คันจิ nihongo nihonjin romanji hiragana kanji ทักทายภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาญี่ปุ่น พูดภาษาญี่ปุ่น พิมพ์ภาษาญี่ปุ่น เน้นญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เน็ต การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น / คำทักทายในภาษาญี่ปุ่น / คำกิริยาภาษาญี่ปุ่น net Japanese learn Japanese หลักสูตร เรียนภาษาญี่ปุ่น นักเรียน ภาษาญี่ปุ่นการละเสียงสระ
สระ i.u.เมื่ออยู่ระหว่างพยัญชนะ k-,s-,sh-,ts-,ch-,h-,เกือบจะไม่ออกเสียงเลย แต่เวลาเขียนต้องคงไว้

 

 

ภาษาญี่ปุ่น , เรียนภาษาญี่ปุ่น , ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น , ภาษาญี่ปุ่น การออกเสียง , การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น , ภาษาญี่ปุ่น การเน้นเสียงสูงต่ำ , ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

ที่มา www.arukithai.com

พิมพ์จาก : http://truepanya.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=26&id=17905
วันที่ : 26 กรกฎาคม 59 23:00:21
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com