ประเทศไทยควรมีทุนทางปัญญา หรือ ไม่

10 กย. 57     73208

ประเทศ ไทยควรมีทุนทางปัญญา (Intellectual  Capital)  หรือไม่

สำหรับประเทศไทยแล้วควรมีทุนทางปัญญา  หรือ  Intellectual  Capital  อย่างมาก  เพื่อ ทำให้คนไทยมีการคิดเป็น  วิเคราะห์เป็น  รู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่  หรือ สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น   เนื่อง จากคนไทยมีจุดแข็ง หลายประการ  อาทิเช่น

1.  ประเทศไทยมีจุดรวม ดวงใจเดียวกัน     คือ     สถาบันพระมหากษัตริย์     เนื่องจากองค์พระมหากษัตริย์ ของไทยทุกพระองค์ได้สร้างคุณค่าให้กับประเทศอย่างมาก  ใน ลักษณะที่แตกต่างกันตามยุคสมัย  เท่ากับประเทศไทยมี องค์พระมหากษัตริย์ที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ทุนทางปัญญาอยู่แล้ว จึงเป็นแบบอย่างที่คนไทยเจริญรอยตามพระองค์ท่าน 

2.  ประเทศไทยมีวัตถุ ดิบ หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดี  อาทิเช่น  ภูมิประเทศที่ดี  สามารถใช้ทุนทาง ปัญญาก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นได้อย่าง มากมาย  ตัวอย่างเช่น  อาหาร แต่ละประเภทจะมีที่มาที่แตกต่างกัน  ทำให้สามารถเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร  รวมกับนำศิลปะแบบไทย  เช่น  การแกะสลัก มาใช้กับอาหารได้อย่างลงตัวที่ไม่มีประเทศไหนสามารถทำได้อย่างวิจิตรบรรจง ยิ่ง 

3.  คนไทยมีลักษณะพิเศษ  คือ  การรู้จักการเอาตัวรอดเป็น อย่างดี  ในภาวะวิกฤตของประเทศหลายต่อหลายครั้ง  จะพบว่า  ประเทศไทยจะมีแนวทางใน การแก้ไขปัญหาอย่างที่คาดไม่ถึง   แสดงว่า  คนไทยมีลักษณะของการคิดเป็น  วิเคราะห์ เป็น อยู่แล้ว  เพียงแต่ไม่ได้เคยฝึกนำ  หรือ ฝึกคิดในเชิงเศรษฐกิจ เท่านั้น

ที่มา https://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7784