ประโยชน์ของทุนทางปัญญา

10 กย. 57     71687

ประโยชน์ ของทุนทางปัญญา (Intellectual  Capital)

ทุนทางปัญญา  (Intellectual  Capital)  มีประโยชน์ในทุกระดับของสังคม  ตั้งแต่ บุคคล  ครอบครัว  ไปจนถึง  ประเทศชาติ และ  สังคมโลก เพราะทุนทางปัญญา (Intellectual  Capital) นี้จะนำไปใช้ในการจัดการองค์ ความรู้ต่างๆในทุกระดับ จนก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  เพื่อ ความยั่งยืน โดยทุนทางปัญญา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพราะ เป็นทุนประเภทที่ทำให้รู้จักการคิดเป็น  วิเคราะห์ เป็น  สามารถนำไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เพื่อการเพิ่มคุณค่า  ทำให้สามารถสรุปประโยชน์ของ ทุนทางปัญญา หรือ Intellectual  Capital  ได้ดัง นี้

 

ระดับองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิผล

บุคคล

สุขภาพกาย  คือ  ความเป็นอยู่ดีขึ้น

สุขภาพใจดี  คือ  มีความมั่นคงทางอารมณ์

องค์กร

ธุรกิจเจริญก้าวหน้า

ธุรกิจสร้างคุณค่าแก่สังคม

ชุมชน

สภาพแวดล้อมดี

ชุมชนเป็นสุข

ประเทศ

มีเสถียรภาพ

ยั่งยืน

ระหว่างประเทศ

จัดสรร  แบ่งปัน

สันติสุข

 ที่มา https://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7783