การสร้างทุนทางปัญญา

11 กย. 57     72040

การ สร้างทุนทางปัญญา

หากบุคคลใด หรือ องค์กรใดไม่มี  ทุน ทางปัญญา  (Intellectual  Capital)  ก็ สามารถสร้างขึ้นได้  โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามทฤษฎีของ  David A. Gavin  ซึ่งประกอบด้วย

1.     การแก้ ปัญหาอย่างเป็นระบบ  (Systematic  Problem  Solving) 

2.     การ ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ  (Experimentation  with  New  Approaches)

3.     การ เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนและเรื่องในอดีต  (Learning  from  Their  Own  Experience  and  Past  History)

4.     การ เรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุดของผู้อื่น  (Learning  from  Experience  and  Best  Practices  of  Others)

5.     การถ่าย ทอดความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภาพ  (Transferring  Knowledge  Quickly  and  Efficiently)

จากวิธีการสร้างทุนทางปัญญา (Intellectual  Capital) ทั้ง  5  ประการข้างต้นนั้น  พบว่าสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อื่น  แต่ในความเห็นของผู้เขียนซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีของ David A.Gavin  คือ  การ เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนั้น  สามารถเรียน รู้ได้ทั้งจากสิ่งที่ดีที่สุด หรือ  เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด  ทำให้ผู้เรียน สามารถแบ่งแยกได้ว่า  อะไรคือสิ่งที่ถูก  อะไรคือสิ่งที่ผิด  จะได้ไม่เกิด การทำซ้ำในสิ่งที่ผิด 

การที่จะสร้างทุนทางปัญญา (Intellectual  Capital)  ให้ได้ประสบผลสำเร็จ  จะต้อง ดำเนินการแบบองค์รวม  ไปสู่  ภาพ ย่อย  หรือที่เรียกว่า  จาก Macro  สู่  Micro  คือ  มองในภาพกว้าง  ครบวงจร  ตรงประเด็น  และเป็นความจริง  มิฉะนั้นจะทำให้การคิด  การ วิเคราะห์ผิดทาง  ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  อาจกล่าวได้ว่า  การสร้างให้บุคคล มีทุนทางปัญญา  จะต้องประกอบด้วยความรู้ที่นำมาใช้ สร้าง   โดยการสร้างนั้นจะต้องให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถที่บุคคลนั้นมี  อาจใช้อุปกรณ์  เครื่องต่างๆเป็นเครื่องช่วยด้วยก็ได้  และ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นความอยากรู้  จะต้องเสริมด้วย แรงจูงใจ

ที่มา https://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7782