ทุนทาง ปัญญา ( Intellectual Capital )

11 กย. 57     71956

ทุนทางปัญญา  ( Intellectual  Capital  )

 

 

                                    สุนันทา  เสถียรมาศ

                                                            ฝ่ายประสานและบริการSMEs

                                                สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

 

จากภาวะวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลกใน ขณะนี้  แต่ละประเทศพยายามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา  จนทำให้เกิดวลีที่นิยมมากวลีหนึ่ง คือ  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative  Economy)  และผล จากการนำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญหา  ปราก ฎว่า มีแนวโน้มในทางที่ดี หลายประเทศประสบผลสำเร็จ เกินความคาดหมาย  อาทิเช่น  ประเทศ เกาหลี  แต่ไม่ทราบว่า มีใครได้เข้าใจในความหมายได้ลึกซึ้งเพียงใด  จึงขอยก คำจำกัดความของ Creative  Economy  แต่ละประเทศ  ดัง นี้

UNCTAD

“วงจรของการสร้างสรรค์ การผลิต และการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีปัจจัยหลักคือความคิดสร้างสรรค์และทุนทาง ปัญญา (Intellectual Capital) ”

ประเทศ อังกฤษ  โดย จอห์น ฮอกิ้น กูรูด้านเศรษฐกิจ และเจ้าของผลงานหนังสือ Creative Economy ชาวอังกฤษ

 

“ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อภาคการผลิต บริการ ภาคการขาย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นแนวคิดที่อยู่บนการทำงานแบบใหม่ ที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะพิเศษของบุคคล "มันเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีกระบวนการนำเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี่มารวมเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Industry ) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ( Culture Industry ) ” 

 

ประเทศ ไทย  โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

 

“ เศรษฐกิจสร้างสรรค์   คือ    แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ ความรู้ (Knowledge)  การ ศึกษา (Education)  การสร้าง สรรค์งาน (Creativity)  และ การใช้ทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual  Property)  ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม  การสั่งสมความรู้ทางสังคม และ  เทคโนโลยี / นวัตกรรมสมัยใหม่ ”

 

ดังนั้นผู้เขียนจึงขอกล่าวถึง  ทุนทางปัญญา  หรือ  Intellectual  Capital  เพื่อให้มีส่วนในการเข้าใจถึง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้น เพราะเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาภาวะ วิกฤตทางการเงินในปัจจุบัน

ความหมายของทุนทางปัญญา  (Intellectual  Capital)    

ศจ.ดร.จีระ  หงศ์ลดารมภ์  กล่าวไว้ว่า 

“ ทุนทางปัญญา ( Intellectual  Capital)  หมายถึง  ความสามาถในการคิดเป็น  วิเคราะห์ เป็น  และการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม  บุคคล ที่จบปริญญา  มีทุนมนุษย์ (Human  Capital) ใช่ว่าจะมีทุนทางปัญญา เสมอไป  คนที่มีการศึกษาไม่สูง  แต่ สามารถมีทุนทางปัญญาได้  ถ้ารู้จักในการแสวงหาความ รู้อย่างต่อเนื่อง และ สามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ”

 ที่มา https://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7781