จรรยาบรรณของนักธุรกิจ

12 กย. 57     72272

จรรยา  หมายถึง  หลักความประพฤติที่ควรประพฤติ  เช่น  ความเมตตากรุณา การต้อนรับยินดี  รู้จักเสียสละ  เป็นต้น

มรรยาท  หมายถึง  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สามารถถือเป็นข้อปฏิบัติที่ดีงาม

จรรยาบรรณของนัก ธุรกิจ

          จรรยาบรรณ (Ethics)  ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นข้อที่ควรปฏิบัติสำหรับอาชีพใดอาชีพหนึ่งเช่นแพทย์  ไม่ควรเปิดเผยความลับของคนไข้  เพราะผิดจรรยาแพทย์  เป็นต้น  สำหรับการประกอบธุรกิจ  ก็เช่นกัน  ผู้ประกอบธุรกิจควรที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เขาอาศัยอยู่  เช่น

         1. การให้สิ่งที่ดีต่อสังคม  การผลิตสิ่งของที่ดีมีคุณภาพให้กับสังคม  การไม่ปลอมปนสินค้า  ความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ผลิตออกไป  การเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มีอันตรายในการผลิตสินค้า

         2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  เช่น กฎหมายแรงงาน  ลดการเอารัดเอาเปรียบคนงาน  ควรจ่ายค่าจ้างการทำงานและสวัสดิการในด้านการบริโภค  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด

         3. สร้างงานที่มีการจ้างแรงงานสูง   เช่น งานก่อสร้าง   งานการเกษตร  งานให้บริการต่าง ๆ งานเหล่านี้ในแง่ธุรกิจอาจให้ผลตอบแทนไม่สูงนัก  แต่เป็นการช่วยสังคมไม่ให้มีการว่างงาน

        4. การกำหนดราคาสินค้า  ไม่ควรกำหนดสูงไปเพื่อหวังกำไร  แต่ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม  การไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในขณะที่เกิดเภทภัยต่าง ๆ

          5. ป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษ  เป็นปัญหาที่สำคัญมากที่สุด  ในทางธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเกิดมลภาวะอากาศเป็นพิษ  น้ำเสีย  ของเสียที่ทับถมบนพื้นดิน

สภาพแวดล้อมที่ดี   ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ โดยจัดระบบการจำกัดและป้องกันให้เหมาะสม

         6 . ให้ความสนับสนุนการศึกษา  ธุรกิจจะต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน  อาจทำได้โดยการให้ทุนการศึกษา  กู้ยืมเงิน  การฝึกงานดูงานของนักศึกษา  เชิญผู้เชี่ยวชาญไปบรรยายให้นักศึกษาฟัง

         7. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  ควรช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ  และให้บริการด้านต่าง ๆ ของสังคม เช่น  ลูกเสือชาวบ้าน  การกุศล  กิจกรรมต่าง ๆ

          ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งต้อง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ผู้ประกอบการทางธุรกิจ  จะต้องมีคุณธรรม  มีความยุติธรรม  ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมอันเป็นส่วนรวมอีกด้วย

ที่มา https://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7390