ประเภทของการประกอบ ธุรกิจ

12 กย. 57     72176

ประเภทของการประกอบ ธุรกิจและรูปแบบขององค์กรธุรกิจ* 
ความหมายของการประกอบ ธุรกิจ

          การประกอบธุรกิจ  (Business Activities) หมายรวมถึง  กระบวนการประกอบการผลิตกระบวนการประกอบการจำหน่าย   กระบวนการประกอบการบริหาร  เพื่อให้ได้ถึงมือผู้บริโภค

การจำแนกประเภทของการ ประกอบธุรกิจตามลักษณะของกิจกรรม
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะคือ
          1. ธุรกิจที่จัดหาวัตถุดิบสำหรับป้อนโรงงานหรือแหล่งผลิต เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
          2. ธุรกิจที่เปลี่ยนวัตถุดิบเป็นวัตถุกึ่งสำเร็จรูป  เช่น  โรงงานทอผ้า
          3. ธุรกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ทันที  เช่น  เสื้อผ้าสำเร็จรูป
          4. ธุรกิจที่เป็นคนกลาง  ทำหน้าที่ช่วยให้สินค้าเปลี่ยนมือจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง  เช่น  พ่อค้าส่ง  พ่อค้าปลีก
          5. ธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการ  เช่น  ธนาคาร  การประกันภัย

รูปแบบขององค์กรธุรกิจ
รูปแบบขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในวงการ ธุรกิจของประเทศไทย  จำแนกรูปแบบได้ดังต่อไปนี้

          1. กิจการเจ้าของคนเดียว

          2. ห้างหุ้นส่วน  แยกออกเป็น
                    2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
                    2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

          3. บริษัทจำกัด

          4. การสหกรณ์  แบ่งเป็น 6 ประเภท
                    4.1 สหกรณ์การเกษตร
                    4.2 สหกรณ์ประมง
                    4.3 สหกรณ์นิคม
                    4.4 สหกรณ์ร้านค้า
                    4.5 สหกรณ์ออมทรัพย์
                    4.6 สหกรณ์บริการ

          5. รัฐวิสาหกิจ
ที่มา https://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7388