จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ

15 กย. 57     72385

จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ

          จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจ  คือ  ต้องการให้ได้กำไรมากที่สุด (Maximized Profit)  ซึ่งต่างจากการดำเนินงานของหน่วยราชการและองค์การกุศล  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่ประชาชน  โดยไม่หวังผลตอบแทน

ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการประกอบธุรกิจ

          ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ สามารถแยกได้ 2 ลักษณะคือ

1. ปัจจัยภายใน  หรือทรัพยากรของธุรกิจเป็นปัจจัยที่ธุรกิจ  สามารถสร้างขึ้นและสามารถควบคุมได้  ได้แก่

          คน (Man)         หมายถึง  กำลังคน
เงิน (Money)     หมายถึง  เงินทุน
วัสดุ (Meterial)  หมายถึง  กระบวนการต่าง ๆ เช่น การวางแผน  การจัดองค์การ ฯลฯ

2.  ปัจจัยภายนอก 

          เป็นปัจจัยที่ธุรกิจไม่สามารถจะควบคุมกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  เช่น  ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมายการเมือง  คู่แข่ง  เทคโนโลยี ฯลฯ
ที่มา https://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7228