หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ

15 กย. 57     72441

หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ

หน้าที่ ของธุรกิจ

         การประกอบ ธุรกิจนั้นผู้ประกอบการจะต้องทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี  หน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจมีดังนี้

          1. การผลิตสินค้า  ธุรกิจอาจเลือกผลิตสินค้าหลายชนิด  เช่น ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป
          2. การให้บริการ  เป็นธุรกิจที่อำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจและผู้บริโภค
          3. การจำแนกแจกจ่ายสินค้า  ธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขาย
          4. การจัดซื้อ  ธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการดำเนินการ
          5. การเก็บรักษาสินค้า  ธุรกิจจะต้องเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อบริการให้แก่ลูกค้า
          6. การจัดจำหน่าย  ธุรกิจมีหน้าที่จัดแสดงสินค้าเพื่อง่ายต่อการซื้อ
          7. การจัดการทางการเงิน  ธุรกิจมีหน้าที่จัดหาเงินทุนและบริหารเงินทุนที่มีจำนวนจำกัดให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
          8.  การจัดทำบัญชี  ธุรกิจมีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อเสียภาษี
          9.  การทำการโฆษณาสินค้า  ธุรกิจมีหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าและเกิด การตัดสินใจซื้อในที่สุด

ความ รับผิดชอบของธุรกิจ

ธุรกิจมีฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม  จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังจ่อไปนี้

          1. ความรับผิดชอบต่อเจ้าของกิจการ  ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรสูงสุด
          2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  การให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุด
          3. ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ
          4. ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง  ในด้านสวัสดิการของลูกจ้าง
          5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยให้สังคมได้รับประโยชน์ตามสมควร

 ที่มาhttps://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7227