คำคม จากบุคคลที่มีชื่อเสียงยุคปัจจุบัน

7 ธค. 54     72197
คำคมจากบุคคลที่มีชื่อเสียงยุคปัจจุบัน(คัดลอกจากหนังสือไทยเล่มหนึ่ง ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพราะจำชื่อหนังสือไม่ได้)

 

Bill Clinton

Work is the true source of human welfare.

Bill Gates

Mean men admire wealth, great men, glory.

Bon Jovi

There is no mistake so great as that of being always right.

Brad Pitt

Wisdom is in the head and not in the beard.

Celine Dion

The heart that once truly loves never forgets

David Beckham

You can be the one in a million. Don’t be discouraged by the odds to succeed.

Eleanor Roosevelt

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

Elmer Letterman

Luck is what happens when preparation meets opportunity.

H.W. Arnold

The worst bankrupt in the world is the person who has lost his enthusiasm

Keanu Reeves

Learn even from an enemy.

Kevin Costner

He who questions nothing learn nothing.

Leonardo Dicaprio

There are 6 requisites in every happy love. The first is faith and the remaining 5 are confidence.

Louis Pasteur

Chance favors the prepared mind

Madonna

Never do things by halves

Michael Oven

Focus on one goal at a time.

Mike Tyson

Don’t play for safety. It’s the most dangerous thing in the wolrd.

Monica Seles

Nothing venture, nothing have.

Ronaldo (Brazil)

The past has passed ! Don’t let setbacks change your future

Sharon Stone

Wasting time is robbing oneself

Syrus

Many receive advice, only the wise profit from it.

Thomas Alva Edison

Genius is one percent inspiration and ninety nine percent perspiration 99%

Tiger Woods

It’s not beauty but fine qualities, my girl, that keep husband.

Tom Cruise

Knowledge makes humble, ignorance makes proud.

Winston Churchill

The price of greatness is responsibility.

 

 

ที่มา : https://www.thaifactory.com/