1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน ลําดับที่ 1-100 ภาษาอังกฤษ

23 มิย. 55     463973

1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน ลําดับที่ 1-100 ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับการอ่านจำนวนในภาษาอังกฤษ
 
1 one วัน first  เฟิร์สทฺ
2 two ทู second  เซค เคินดฺ
3 three ธรี third  เธิร์ด
4 four ฟอร์ forth ฟอร์ธ
5 five ไฟว fifth ฟิฟธฺ
6 six  ซิคซฺ sixth ซิคซฺ
7 seven เซฟวฺ เวิน seventh  เซฟวฺ เวินธฺ
8 eight เอท eighth  เอทธฺ
9 nine ไนน ninth  ไนธฺ
10 ten เท็น tenth  เท็นธฺ
11 eleven อิเล็ฟเวิน eleventh อิเล็ฟว เวินธฺ
12 twelve ทเวลฟฺ twelfth ทเวลฟ์ธ
13 thirteen เธอร์ทีน thirteenth เธอร์ทีนธฺ
14 fourteen ฟอร์ทีน fourteenth ฟอร์ทีนธฺ
15 fifteen ฟิฟทีน fifteenth   ฟิฟทีนธฺ
16 sixteen ซิคซฺทีน sixteenth ซิคซฺทีนธฺ
17 seventeen เซฟวฺเวินทีน seventeenth   เซฟวฺเวินทีนธฺ
18 eighteen  เอททีน eighteenth เอททีนธฺ
19 nineteen ไนนทีน nineteenth ไนนทีนธฺ
20 twenty  ทเวน ที twentieth ทเวน ทิเอ็ธ
21 twenty-one ทเวน ทีวัน twenty-first   ทเวน ที เฟิร์สทฺ
22 twenty-two ทเวน ที ทู twenty-second ทเวน ที เซค เคินดฺ
23 twenty-three ทเวน ที ธรี twenty-third  ทเวน ที   เธิร์ด
24 twenty-four ทเวน ที โฟร์ twenty-forth  ทเวน ที ฟอร์ธ
25 twenty-five ทเวน ที ไฟว twenty-fifth  ทเวน ที   ฟิฟธฺ
26 twenty-six ทเวน ที ซิคซฺ twenty-sixth ทเวน ที ซิคซฺ
27 twenty-seven ทเวน ที เซฟวฺเวิน twenty-seventh ทเวน ที   เซฟวฺ เวินธฺ
28 twenty-eight  ทเวน ที เอท twenty-eighth  ทเวน ที  เอทธฺ
29 twenty-nine ทเวน ที ไนน twenty-ninth  ทเวน ที   ไนธฺ
30 thirty เธอร์ที thirtieth เธอร์ทีธ
40 forty  ฟอร์ที fortieth ฟอร์ทิเอ็ธ
50 fifty ฟิฟ ที fiftieth ฟีฟทิเอ็ธ
60 sixty ซิคซิ ที sixtieth  ซิคซิ ทิเอ็ธ
70 seventy   เซฟวฺ เวินที seventieth  เซฟวฺ เวินทิเอ็ธ
80 eighty         เอทที eightieth เอททิเอ็ธ
90 ninety ไนนที ninetieth ไนนทิเอ็ธ
100 one hundred วัน ฮัน เดร็ด one hundredth วัน ฮัน เดร็ดธฺ
101 one hundred and one วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ วัน one hundred and first
วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ เฟิร์สทฺ
200 two hundred  ทู ฮัน เดร็ด two hundredth ทู ฮัน เดร็ดธฺ
1000 one thousand วัน เธาเซินดฺ one thousandth วัน เธาเซินธฺ
10,000 ten thousand  เท็น เธาเซินดฺ ten thousandth เท็น เธาเซินธฺ
100,000 one hundred thousand วัน ฮัน เดร็ด เธาเซินดฺ one hundred thousandth  วัน ฮัน เดร็ด เธาเซินธฺ
1,000,000 one million วัน มิลเลียน one millionth วัน มิลเลียนธฺ
10,000,000 ten million เท็น มิลเลียน ten millionth  เท็น   มิลเลียนธฺ
100,000,000 one hundred million วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียน one hundred millionth วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียนธฺ
1,000,000,000 one billion วัน บิลเลียน one billionth วัน บิลเลียนธฺ

 

1/2 = one-half วัน - ฮาฟ 1/3 = one-third วัน -  เธิร์ด 1/4 = one-forth วัน - ฟอร์ธ
1/8 = one-eighth วัน -  เอทธฺ 1/10 = one-tenth วัน -  เท็นธฺ 1/50 = one-fiftieth วัน - ฟีฟทิเอ็ธ
1/100 = one hundredth
วัน ฮัน เดร็ดธฺ 1/1000 = one thousandth
วัน เธาเซินธฺ 1/1000000 = one millionth
วัน มิลเลียนธฺ
2/5 = two fifths ทู   ฟิฟธฺซฺ 3/7 = three sevenths
ธรี เซฟวฺ เวินธฺซฺ 11/16 = eleven sixteenths
อิเล็ฟเวิน ซิคซฺทีนธฺซฺ
0.1 = (zero) point one
(ซีโร่) พอยนทฺ วัน 0.25 = (zero) point two five
(ซีโร่) พอยนทฺ ทู ไฟว 0.33 = (zero) point three three
(ซีโร่) พอยนทฺ ธรี ธรี
1.25 = one point two five
วัน พอยนทฺ ทู ไฟว 2.75 = two point seven five
ทู พอยนทฺ เซฟวฺ เวิน ไฟว 3.654 = three point six five four
ธรี พอยนทฺ ซิคซฺ ไฟว โฟร์

 

+ plus พลัส
- minus ไมนัส
x times (multiplied by)
ไทม์ซฺ (มัลทิเพิล บาย)
= equals อีควัลซฺ
% percent เปอร์เซ็นต์

--------------

Whole Numbers also known as Cardinal Numbers - used for counting

Symbol Word Pronounce It
0 Nought 0
1 One 1
2 Two 2
3 Three 3
4 Four 4
5 Five 5
6 Six 6
7 Seven 7
8 Eight 8
9 Nine 9
10 Ten 10
11 Eleven 11
12 Twelve 12
13 Thirteen 13
14 Fourteen 14
15 Fifteen 15
16 Sixteen 16
17 Seventeen 17
18 Eighteen 18
19 Nineteen 19
20 Twenty 20
21 Twenty-one ... 21
30 Thirty 30
40 Forty 40
50 Fifty 50
60 Sixty 60
70 Seventy 70
80 Eighty 80
90 Ninety 90
100 One hundred 100
101 One hundred and one ... 101
102 One thousand 1,000
1,000,000 One million 1,000,000
1,000,000,000,000 One billion 1,000,000,000,000

Go to top of page

Ordinal Numbers - used for ranking

In figures In words Pronounce It
1st the first 1st
2nd the second 2nd
3rd the third 3rd
4th the fourth 4th
5th the fifth 5th
6th the sixth 6th
7th the seventh 7th
8th the eighth 8th
9th the ninth 9th
10th the tenth 10th
11th the eleventh 11th
12th the twelfth 12th
13th the thirteenth 13th
14th the fourteenth 14th
15th the fifteenth 15th
16th the sixteenth 16th
17th the seventeenth 17th
18th the eighteenth 18th
19th the nineteenth 19th
20th the twentieth 20th
21st the twenty-first ...
22nd the twenty-second ...
23rd the twenty-third ...
24th the twenty-fourth ...
25th the twenty-fifth ...
26th the twenty-sixth ...
27th the twenty-seventh ...
28th the twenty-eighth ...
29th the twenty-ninth ...
30th the thirtieth 30th
40th the fortieth 40th
50th the fiftieth 50th
60th the sixtieth 60th
70th the seventieth 70th
80th the eightieth 80th
90th the ninetieth 90th
100th the hundredth 100th
101st the hundred and first ...
1000th the thousandth 1000th
Go to top of page
Ordinal numbers are often used in fractions:-

Fractions

Symbol Word Pronounce It
1/8 One eighth
1/5 One fifth
1/4 One quarter
3/4 Three quarters
1/3 One third
2/3 Two thirds
1/2 One half

Sums

Symbols Word (common term in brackets) Pronounce It
+ Plus (And) +
- Minus (Take away) -
x Multiplied by (Times) x
÷ Divided by ÷
= Equals (Is) =
. Point .
% Percent %
(((1 + 6) - 2) x 2) ÷ 2.5=4

One plus six minus two multiplied by two divided by two point five equals four
or
One and six take away two times two divided by two point five is four

1 + 6 - 2 x 2 ÷ 2.5=4
10% 100=10 Ten percent of one hundred equals ten. 10% 100=10

Go to top of page

What to say


We often say "a" instead of "one".
For example when we have the numbers 100 or 1/2 we say "A hundred" or "A half".

For example:
11/2 - "One and a half."
When pronouncing decimals we use the word point to represent the dot. The numbers following the dot are pronounced separately.

For example:

When you have the number 1.36 we say "One point three six."

 

Interesting Numbers


~ 0 ~

What could possibly be interesting about nothing?

Try writing the numbers zero ( 0 ) through nine ( 9 ).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Then write how many numbers you have counted:-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yes, ten numbers, without using the number 10.

You can put as many noughts in front of a number without changing the value of that number:-

01, 002, 0003, 00004 ...

In English 10, 20, 30, through to 90 are 1 ten, 2 tens, 3 tens, etc.

Also there are a number of ways you can say 0 in English.

  When we use it For example:-
0 = oh after a decimal point 9.02 = "Nine point oh two."
  in bus or room numbers Rooom 101 = "Room one oh one."
Bus 602 = "Bus six oh two."
  in phone numbers 9130472 = "Nine one three oh four seven two."
  in years 1906 = "Nineteen oh six."
0 = nought before a decimal point 0.06 = "Nought point oh six."
0 = zero in temperature -10°C = "10 degrees below zero."
  US English for the number 0 = "Zero"
0 = nil in football Chelsea 2 Manchester United 0 = "Chelsea two Manchester United nil."
0 = love in tennis 20 - 0 = "Twenty love."
Go to top of page

~ 12 ~

The number 12 is often represented as a dozen and the number 6 as a half dozen.

For example:
12 eggs= "A dozen eggs."
6 eggs = "Half a dozen eggs."

 

~ 13 ~

A dozen is 12, but a baker's dozen is 13, because in the past bakers who were caught shortchanging customers could be liable to severe punishment, so they used to add an extra bread roll to make up the weight.

 

~ 100 ~

A century is 100. The roman numeral for 100 is C, for centum.

One hundred is the basis of percentages (literally "per hundred"). 100% is the full amount of something.

 

~ 1 billion ~

When is a billion not a billion?

In British English billion traditionally means a million million = 1,000,000,000,000 = 1012

In American English billion means a thousand million = 1,000,000,000 = 109

The American billion has become standard in technical and financial use.

However, to avoid confusion it is better to use the terms "thousand million" for 109 and "million million" for 1012.

Milliard " is French for the number 109. It is not used in American English but is sometimes, but rarely, used in British English.

Letters as Numbers

~ k ~

The letter k is often used to denote a thousand. So, 1k = 1,000.

If you see a job advertised and it offers a salary of £12k it means £12,000.00.

 

~ m ~

The letter m is often used to denote a million. So, 1m = 1,000,000.

If you see a job advertised and it offers a salary of £12m, apply for it!

 

~ bn ~

The letters bn denote a billion. So, 1bn is usually 1,000,000,000 (see above).

If you see a job advertised and it offers a salary of £12bn, it's probably a missprint.

myriad

The word myriad used to mean 10,000. Nowadays it's used to refer to a countless number or multitude of specified things.

For example: Earth hosts a myriad of animals.

Zithromax online

Zithromax is used for a wide range of diseases caused by sensitive microorganisms. 100% clinical and bacteriological effectiveness was noted for its use in patients with typhoid fever (500 mg once a day for 7 days). Given the significant toxicity of chloramphenicol, traditionally considered the choice of this disease, the high sensitivity of typhoid bacteria to azithromycin makes it one of the first to treat typhoid fever. To do this, you need to buy Zithromax online in our pharmacy right now.