กิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย / ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย

5 ตค. 56     222758

กิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย / ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย แบบที่ 1

 

กิตติกรรมประกาศ

           โครงงานเรื่องชื่อบุญเลิศ  แกมแก้ว นี้มีที่มา สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูที่ปรึกษาโครงงานคือครูอภินันท์  สีสันต์ ที่กรุณาให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน ขอขอบคุณคุณครูณัฐชัย  ประสูตินาวิน ที่กรุณาแนะนำการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต และขอขอบคุณครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ทุกท่านที่กรุณาแนะนำการค้นหาหนังสือและ   การใช้พจนานุกรม และขอขอบคุณ

            ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการด้านวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดทำโครงงาน

            ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และญาติทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลรวมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และให้กำลังใจในการทำโครงงาน จนสำเร็จลงด้วยดี

            ข้าพเจ้าหวังว่ารายงานโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานโครงงานต่อไป               

 

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย แบบที่ 2

 

กิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย / ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย

 

คลิกดาวน์โหลด ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย


 
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

เรื่อง สำรวจรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

          การเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้องตรงตามแบบแผนนั้น นับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การเขียนคำภาษาไทยได้ถูกต้องเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ และให้ความสำคัญอย่างลึกซึ้งกับภาษาซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทยแต่โบราณมา ทว่าในปัจจุบัน การเขียนภาษาไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง อีกทั้งภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามซับซ้อน มีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีคำพ้องรูป พ้องเสียงมากมาย จึงทำให้เกิดความสับสน ในการสะกดคำบางคำ นานวันเข้าจึงมีคำที่มักเขียนผิดมากมาย ผู้จัดทำเห็นความจำเป็นที่ควรจะรวบรวมคำที่มักเข่ยนผิดในภาษาไทย ซึ่งมักจะเป็นคำที่คุ้นเคยในการฟังและพูด แต่มักไม่ค่อยเขียน เมื่อต้องเขียนจึงเขียนผิด การรวบรวมคำที่มักเขียนผิด พร้อมทั้งค้นหาความหมายนั้นได้จัดเรียงลำดับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการ ศึกษา และเกิดประโยชน์มากที่สุด

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย ค้นคว้าแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเรียบเรียงใหม่ตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ

          2. เพื่อค้นหาความหมายของคำที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วนั้นมาแสดงไว้ให้ง่ายต่อการค้นคว้า

          3. เพื่อให้การเขียนคำในภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการเขียนคำภาษาไทย

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

          รวบรวมคำที่มักเขียนผิด เรียบเรียงใหม่ตามลำดับตัวอักษรและค้นหาความหมายของคำนั้น ๆ ตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ

วิธีการดำเนินการ

          1. ศึกษาจากหนังสือรวบรวมคำที่มักเขียนผิด อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ของราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้รวบรวมไว้เบื้องต้นแล้วส่วนหนึ่ง

          2. รวบรวมคำที่เป็นศัพท์ยากจากหนังสือเรียนภาษาไทย ท 503 ชุดวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3

          3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พร้อมกับเรียบเรียงตามลำดับตัวอักษร

          4. นำเสนอในรูปแบบตาราง

ผลการศึกษา

ตารางแสดงคำที่มักเขียนผิด

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูกต้อง ความหมาย
กงศุล กงสุล พนักงานผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ
กฏ กฎ ข้อบังคับ
กบฎ กบฏ ประทุษร้ายต่อประเทศ
กันเชียง กรรเชียง เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว
กันโชก กรรโชก ขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว
กันไตร กรรไตร เครื่องมือสำหรับใช้หนีบ มี 2 ขา เขียนเป็นกรรไกร หรือ ตระไกรก็มี
กรรมพันธ์ กรรมพันธุ์ ลักษณะนิสัย โรคบางชนิดที่สืบทอดทางสายเลือด
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของทรัพย์
กล่อน กร่อน สึกหรอ
ขรุกขริก ขลุกขลิก เต๋าเขย่า (การพนัน) , แกงเผ็ดที่มีน้ำน้อย
ขมักเขม้น , ขะมักขะเม่น ขะมักเขม้น ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป
ขมุกขมอม ขะมุกขะมอม เปรอะเปื้อนมอซอ
ขันทสกร ขัณฑสกร น้ำตางกรวด
ขัดสมาส ขัดสมาธิ นั่งเอาขาสองข้างขัดกันไขว้กัน
ขันเชนาะ ขันชะเนาะ บิดลูกชะเนาะให้ตึง
ขาดดุลย์ ขาดดุล บกพร่อง
คึ่นช่าย ขึ้นฉ่าย ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบคล้ายผักชีแต่โตกว่า
เข็นใจ เข็ญใจ ยากจนข้นแค้น
ขเม็ดแขม่ เขม็ดแขม่ ประหยัด
ขเยก , ขะเหยก เขยก อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
ขะเหยิน เขยิน ยื่นออกมา
เข้าฌาณ เข้าฌาน ทำใจให้สงบตามหลักพระพุทธศาสนา
เข้ารีด เข้ารีต เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น
ไข่มุกข์ , ไข่มุกด์ , ไข่มุข ไข่มุก วัตถุมีค่า มีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด
คณณา คณนา นับ
คณโฑ คนโท หม้อน้ำรูปต่าง ๆ คอยาว
เครื่องยนตร์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ทำให้เกิดพลังงาน
เครื่องลาง เครื่องราง เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์
เครื่องสำอางค์ เครื่องสำอาง สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงให้ดูงาม
เคหะสงเคราะห์ เคหสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย
เคี่ยวเข็น เคี่ยวเข็ญ บีบบังคับ
โครงการณ์ โครงการ แผนหรือเค้าโครง
โควต้า โควตา การจำกัดจำนวนโดยวางกฎเกณท์ไว้
งบดุลย์ งบดุล บัญชีแสดงรายการแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สิน
งูสวัสดิ์ งูสวัด โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง
โง่เหง้า โง่เง่า โง่มาก
จรเข้ จระเข้ สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่
จาละเม็ด จะละเม็ด ชื่อปลาทะเล รูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้างมาก
จักรพรรดิ์ จักรพรรดิ พระราชาธิราช
จันทาล , จันฑาล จัณฑาล ต่ำช้า
จตุรัส จัตุรัส สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก
ต้นจันทร์ ต้นจันทน์ ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอม
ตลบแตลง ตลบตะแลง พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ตะกรุมตะกลาม ตะกรุมตะกราม กิริยาที่ทำไปอย่างขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค ผลีผลาม
- ตะเข้ จระเข้; ตัวไม้จากกลางจั่งบ้านมายังชายคา
ตะเข้ ตะเฆ่ เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ย ๆ มีล้อ
ตาราง ตะราง ที่คุมขังนักโทษ
ตล่อม ตะล่อม ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง ; อัตราตวงของโบราณ
ต่าง ๆ นา ๆ ต่าง ๆ นานา หลายอย่าง หลายชนิด
ตานขะโมย ตานขโมย ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง
ตาลตะโหนด ตาลโตนด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบใหญ่
ตาละปัตร ตาลปัตร พัดใบตาลมีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม
ตำหรับตำรา ตำรับตำรา ตำราที่กำหนดไว้เฉพาะเรื่อง
เต๊นท์ เต็นท์ ที่พักย้ายได้ ทำจากผ้าใบ
     
     
ถนนราดยาง ถนนลาดยาง ถนนลาดยางมะตอย
ถนัดถะหนี่ ถนัดถนี่ ถนัดชัดเจน
ถั่วพลู ถั่วพู ถั่วชนิดหนึ่ง
ทะโมน ทโมน ใหญ่และมีกำลังมาก
ทะยอย ทยอย หย่อย ๆ กันไปไม่ขาดระยะ
ทะแยง ทแยง เฉลียง ,  เฉียง
ทรนง ทระนง ทะนง , หยิ่ง
ทรัพย์สิทธิ์ ทรัพย์สิทธิ สิทธิเหนือทรัพย์นั้น ๆ
ทนง ทะนง ถือตัว หยิ่ง
ทนุบำรุง ทะนุบำรุง เอาใจใส่ดูแล เลี้ยงดู
ทลวง ทะลวง ทำให้เป็นช่องกลวงเข้าไป
ทลึ่ง ทะลึ่ง แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตัวเอง
ทะเลสาป ทะเลสาบ ห้วงน้ำใหญ่ที่มีลักษณะเนื้อที่กว้างใหญ่
ทัศนะศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลป์จากการเห็น
เทอดพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ ยกย่องพระเกียรติไว้เป็นที่เคารพ
แท๊กซี่ แท็กซี่ รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
ธัญญพืช ธัญพืช พืชข้าวกล้า
ธำมรง ธำมรงค์ แหวน
ธำรงค์ ธำรง ชูไว้ ทรงไว้
ธุดง ธุดงค์ องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส
ธุระการ ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย
ธุระกิจ ธุรกิจ
การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลและการวิจารณ์ผล
1. โครงงานนี้มีการรวบรวมคำไว้มากกว่า 70 คำ
2. มีการนำเสนอในรูปแบบตาราง อ่านง่าย

สรุปผลการศึกษา
          คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดนั้น โดยส่วนใหญ่ที่ผิดนั้นก็คือ เกิดจากการที่คำนั้น ๆ มีคำพ้องเสียงหลายคำ แต่สะกดคำต่างกันจึงทำให้ใช้ผิด อีกทั้งเป็นเพราะคำไทยมีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีบางตัวที่ออกเสียงเดียวกัน ทำให้เกิดการใช้ผิดกัน

เอกสารอ้างอิง
          ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(แก้ไขเพิ่มเติม) พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม,2540
          พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530
.