แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.เรียนดี มีทุนให้

14 สค. 56     4120

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. และหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และสาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติว่า

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนา ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เพื่อไปทำงานในองค์กรของรัฐและเอกชนซึ่งมีความต้องการทั้งอาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ตลอดจนพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์กรเอกชนต่างๆ  เป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศชาติและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
 
การจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ มีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ดังนี้
 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)
 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นานาชาติ)  
 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทำเหมืองข้อมูล ระบบฐานความรู้ เทคโนโลยีเชิงความหมาย การค้นคืนสารสนเทศ  ระบบฟัซซี และโครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการออกแบบระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และง่ายต่อการใช้งาน การเรียนการสอนของภาควิชาเน้นทั้งองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงมือปฎิบัติจริง ตลอดจนห้องปฏิบัติการ iMac เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานบน iOS ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้แก่ การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ และการวางแผนการใช้ระบบสารสนเทศขั้นสูงในองค์กร เป็นต้น ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และมีทักษะในด้านการบริหารระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในสังคมทุกภาคส่วน  อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเชิงอัจฉริยะ (BI) ธุรกิจเชิงดิจิทัล การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ไอทีสำหรับโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน  ไอทีสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ไอทีสำหรับโมเดลทางธุรกิจ เป็นต้น
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เปิดสอนเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม ความมั่นคงและความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติวิจัยเฉพาะทางที่เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครือข่ายที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐาน มีห้องปฏิบัติเฉพาะทางด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงมือปฎิบัติจริง ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco ชุด CCNA Discovery และ CCNA Exploration ที่ใหม่และทันสมัย
 
มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอัจฉริยะ (Information Technology in Business Intelligence: ITBI) ที่เน้นการวิจัยด้านเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะซึ่งเป็นจุดเด่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  2. กลุ่มวิจัย Grid and Cloud Research Initiative (GCRI) ซึ่งเน้นการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีกริดและกลุ่มเมฆ รวมทั้งการประมวลผลขั้นสูง (High Performance Computing: HPC) และ 3. กลุ่มวิจัยด้าน Data Network and Security Research Group (DNS) เป็นต้น
 
สำหรับการเปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อภาคการศึกษาที่หนึ่งเปิดรับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ เปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนของทุกปี และภาคการศึกษาที่สองเปิดรับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี    
 
สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรภาษาไทย มีทั้งแผน ก รอบปกติเรียนภาคเช้า เก็บค่าพัฒนาวิชาการ 10,000 และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ประมาณ 5,000 บาท รวมค่าเทอมประมาณ 15,000 บาท  และหลักสูตรพิเศษมีทั้งรอบเช้าและรอบค่ำ ทั้งแผน ก และแผน ข ค่าเทอมเหมาจ่าย 45,000 บาท 
 
สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)  ค่าเทอมเหมาจ่าย 60,000 บาท โดจจะมีทุนให้นักศึกษาที่เรียนดี
 
ส่วนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรไทย รอบปกติเรียน ภาคเช้า เก็บค่าพัฒนาวิชาการ 30,000 บาท และค่าลงทะเบียน 10,000 บาท รวมประมาณ 40,000 บาทต่อเทอม นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา   ส่วนหลักสูตรพิเศษเรียนรอบเสาร์อาทิตย์ ค่าเทอมเหมาจ่าย 100,000 บาท โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องลาเรียนเต็มเวลา สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทำให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนได้ตามปกติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง หรือผู้ที่หน่วยงานขาดแคลน กำลังคนในการทำงาน ไม่สามารถลาเรียนเต็มเวลาได้ 
 
 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) ค่าเทอมเหมาจ่าย 75,000 บาทต่อเทอม เรียนภาคค่ำ
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดการศึกษาในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) และปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ของคณะที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบ e-Faculty ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
 
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ซึ่งมีทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งในหลักสูตรนานาชาตินั้น เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นนานาชาติอยู่จริง กล่าวคือ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีนักศึกษามาจากประเทศต่าง ๆ เช่น เวียดนาม บังกลาเทศ ภูฏาน และจีน เป็นต้น นอกจากนั้น ในหลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาช่วยสอนอีกด้วย
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. มุ่งพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน สร้างสรรค์งานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนบุคลากรของคณะให้ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง เพื่อทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อถ่ายทอดความรู้ต่อนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริง  จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย  ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์งานวิจัยก้าวสู่ความสำเร็จตามที่ คาดหวัง
 
นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลงานเด่น ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT) รายละเอียด https://www.nccit.net  และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Conference on Computing and Information Technology: IC2IT) ดูรายละเอียดจาก https://www.ic2it.org  บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในปีผ่าน ๆ มาสามารถติดตามได้จาก https://202.44.34.144/nccitedoc/
 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลงานเด่น อีกด้านเป็นการจัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ผลงานด้านการจัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Techmology Journal) สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ https://suanpalm3.kmutnb.ac.th /journal/index2.htm

ที่มา https://blog.eduzones.com/graduate/103515