ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ

15 กย. 57     72853

ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ

          ธุรกิจ (Business) หมายถึง  กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้าน การผลิต  การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรหรือผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้น

          ดังนั้น   อาจกล่าวได้ว่า   กิจกรรมใดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้กำไร (Profit)  ถือว่าเป็นธุรกิจ เช่น   บริษัท   ห้างร้าน   ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ การดำเนินของรัฐ  เช่น  การป้องกันประเทศ  การสร้างถนนหนทาง  โรงเรียน  โรงพยาบาล  และอื่น ๆ ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจเพราะมิได้มีจุดมุ่งหมายด้านกำไร  แต่เป็นการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น

ความสำคัญของธุรกิจ  พอสรุปได้ดังนี้

          1. ธุรกิจช่วยให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
          2. ธุรกิจทำให้ประชาชนมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
          3. ธุรกิจทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น
          4. ธุรกิจช่วยแก้ปัญหาทางสังคม
          5. ธุรกิจทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่มา https://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=7226