ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนรัฐบาลรัสเซัย เรียนต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

7 พค. 54     4431

ทุนรัฐบาลรัสเซีย เรียนต่อต่างประเทศป.ตรี-ป.เอก

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนรัฐบาลรัสเซัย เรียนต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

 

รัฐบาลประเทศสหพันธ์รัฐเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก  ให้กับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 7 – 10 ทุนใน 7 สาขา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, กฏหมายทั่วไป หรือกฏหมายระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, จิตวิทยา, รัฐศาสตร์ (การปกครอง), วารสารศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ และ ปรัชญา

โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้
- อายุไม่เกิน 34 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
- อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท
- อายุไม่เกิน 22 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี
- เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องเกียรตินิยม)
- สำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
- สูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
- ใบรับรองการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ชาย (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
- ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
- หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้สอน  หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่รู้จักและสามารถรับรองผู้สมัครได้เป็นอย่างดี จำนวน 3 ฉบับ
- รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง จำนวน 6 ใบ (ไม่ใช้กระดาษมัน ไม่สวมหมวก และแว่นกันแดด แต่งกายสุภาพและเขียนชื่อ- นามสกุลภาษาอังกฤษด้านหลัง)
- ใบรับรองตรวจสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ (เน้นการตรวจโรคเอดส์) และนำใบรับรองการตรวจสุขภาพไปขอการรับรองได้ที่ ชั้น 7 อาคาร 6 แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนรัฐบาลรัสเซัย เรียนต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

สนใจติดต่อได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย
78 ถนนทรัพย์ บางรัก
กรุงเทพ ฯ 10500
โทร. 0-2234-9824, 0-2268-1169
โทรสาร 0-2237-8488
e-mail: [email protected]
Website . www.thailand.mid.ru/

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ รัสเซัย , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญาตรี รัสเซีย , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญาโท รัสเซีย , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญาเอก รัสเซีย , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ รัสเซีย ป.ตรี ป.โท ป.เอก , ทุนเรียนต่อรัสเซีย , ทุนเรียนต่อประเทศรัสเซีย

ที่มา abroadtip.com