มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 1 กุมภาพันธ์ วันสถาปนา อุเทนถวาย

11 กพ. 55     72366

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 1 กุมภาพันธ์ วันสถาปนา

แนะนำวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 1 กุมภาพันธ์ วันสถาปนา อุเทนถวายเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขตซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่ง ของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีประวัติในการก่อตั้ง และจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 50 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่ง ที่จัดการศึกษาระดับ ปริญญาสายวิชาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 225 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310

 

ประวัติการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์ มนตรีได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า จำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคาร บ้านเมือง ให้ยิ่งใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้า ต้องมีโรงเรียนที่จะเพาะช่างฝีมือก่อสร้างขึ้น จึงเป็นจุดกำเนิดของโรงเรียนช่างก่อส้รางอุเทนถวายจากนั้นเป็นต้นมา

 

โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย

เป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงที่ โปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้น เป็นแม่แบบของโรงเรียนช่างไม้ ทั่วราชอาณาจักร มุ่งหมายที่จะเจริญรอยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ ปี พ.ศ. 2474 โปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง "โรงเรียนเพาะช่าง" ขึ้น และ เปิดแผนกช่างก่อสร้างในโรงเรียนเพาะช่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำริให้เปิด "โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย" ขึ้นในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 2 ไร่ ในระยะแรก เปิดรับนักเรียน 3 แผนก คือ ประถมวิสามัญ, มัธยมวิสามัญ และ ช่างฝีมืองานไม้ และจากนั้นได้ขยายพื้นที่ออกมาอีก 8 ร่องสวน

ในปี พ.ศ. 2478 มีการเปลี่ยนหลักสูตร ประถมวิสามัญ และ มัธยมวิสามัญ มาเป็น มัธยมวิสามัญช่างก่อสร้าง

ในปี พ.ศ. 2507 มีการเปลี่ยนมาสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพแผนกช่างก่อสร้าง แต่เพียงแผนกเดียว

ในปี พ.ศ. 2515 มีการเปลี่ยนหลักสูตร เป็นแผนกช่างก่อสร้าง และ แผนกช่างเขียนแบบ

ในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับและเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอุเทนถวาย กองวิทยาลัย กรงอาชีวศึกษาเปิดการสอนในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช,ปวส) ในคณะวิชาช่างโยธา และคณะวิชาช่างออกแบบสถาปัตยกรรม

ในปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะให้อีกโดยเปลี่ยนชื่อและสังกัดเป็นวิทยาลัย เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาวิทยาเขตอุเทนถวาย สังกัดกองสถานศึกษากรมเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ. 2531 อันเป็นมหามิ่งมงคลสมัย รัชมังคลาภิเษก ได้รับพระราชธานมหามงคลนามเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย เปิดการสอนในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับปวส. ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาทางด่านการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมโยธาในปีต่อมา

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสายสถาปัตยกรรม และสายวิศวกรรม ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

www.uthen55.com