(น่ารู้) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้

22 พค. 53     71656
กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างในทุกประเภทกิจการ ยกเว้น  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วย  และไม่ใช้บังคับแก่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 
นอกจากนั้น ยังมีพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.2523 กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่พระราชบัญญัตินี้ไม่บังคับด้วย  ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับ ซึ่งจัดตั้งองค์การหรือสถานบันที่ตราออกมาภายหลังพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ได้กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวยกเว้นไม่ให้องค์การหรือสถาบันเหล่านั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ด้วย เช่น พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้กิจการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น
 
 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ