ภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องตากเนื้อแห้งแดดเดียว

13 มีค. 54     72402
เครื่องตากเนื้อแห้งแดดเดียว
จุดมุ่งหมาย
ออกแบบ ผลิตภัณฑ์เครื่องตากแห้ง เพื่อใช้สำหรับเครื่องตากเนื้อแห้งและอาหารที่ต้องการทำให้มันแห้งและศึกษา คุณภาพของเนื้อแดดเดียวว่าอยู่นานแค่ไหน
 
โครงสร้างของเครื่องตากเนื้อแห้งแดดเดียว
                            ภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องตากเนื้อแห้งแดดเดียว
 
หลักการ

       เครื่องตากเนื้อแดดเดียว อาศัยหลักการสะท้อนแสงจากกระจกที่ส่องจากรูปร่างทรงพาราโบลาครึ่งวงกลม แล้วส่องกลับไปยังเนื้อในตะแกรง แล้วอาศัยหลักการหมุนจากแกนที่ต่อจากพลูเล่ย์เล็กไปยังพลูเล่ย์ใหญ่ โดยทำให้หมุนโดยใช้แบตเตอรี่ที่ต่อมาจากข้างล่าง โดยใช้แผงแสงอาทิตย์และหมุนตะแกรงทำให้เนื้อได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและ เนื้อก็แห้งอย่างทั่วถึง

ประโยชน์ที่ได้รับ

       1.ได้รูปแบบของการสร้างเครื่องตากแห้งแดดเดียวพลังแสงอาทิตย์สามารถใช้ย่าง เป็นเนื้อแดดเดียว ได้                                                                                                 
       2.ได้แนวทางในการถนอมอาหารโดยใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์                              
       3.นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นได้แนวคิดเครื่องตากเนื้อแห้งที่ใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ และสามารถประยุกต์ใช้ในชุมชนได้

 

      ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0-4274-3886

 

ที่มา pineapple-eyes.snru.ac.th