วิศวกรรมโยธา VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมโยธา

5 เมย. 54     71550

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา VDO แนะนำเรียนวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานและ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานด้านวิศวกรรมโยธา การศึกษาการออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคของประเทศ โดยให้มีการศึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง และการบริหารการก่อสร้าง

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สำหรับผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมโครงสร้าง พื้นฐานและการบริหาร ( วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร)) และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

วิศวกรรมโยธา , เรียนวิศวกรรมโยธา , อยากเรียนวิศวกรรมโยธา , งานวิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์