ภาษาไทยน่ารู้ : การสนทนา คืออะไร คำอธิบายวิธีการสนทนา

11 มีค. 54     71530

การสนทนา

 

การสนทนา
          การสนทนาแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดังนี้

          1.  การสนทนาระหว่างบุคคลที่รู้จักคุ้ยเคย  ควรคำนึงถึงเรื่องที่สนทนาและคุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนา
                    1.1  หลักการเลือกเรื่องการสนทนา  ควรเลือกดังนี้
                              1.  เรื่องที่ตนเองและคู่สนทนาสนใจร่วมกัน
                              2.  เรื่องที่เหมาะแก่กาลเทศะและเหตุการณ์
                              3.  เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  เรื่องที่เป็นข่าว  เรื่องที่เกี่ยวกับกีฬา
                              4.  ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น  ไม่นินทาว่าร้าย  ไม่ทำให้คู่สนทนารู้สึกเครียด
                              5.  ไม่โอ้อวด  ไม่ปรับทุกข์เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ร่วมสนทนา
                    1.2  คุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนา
                              1.  มีความรู้รอบตัวพอสมควร
                              2.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  สำนวนภาษาต่าง ๆ เป็นกันเอง  ไม่โอ้อวด  ไม่ทับถมผู้อื่น
                              3.  รู้จักฟัง  และรู้จักสังเกตความรู้สึกของผู้ร่วมสนทนา
                              4.  พูดให้ตรงประเด็น  มีมารยาทและอารมณ์ขัน

          2.  การสนทนากับบุคคลแรกรู้จัก  ควรปฏิบัติดังนี้
                    1.  หัวข้อที่นำมาสนทนา  ควรเน้นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีประเด็นของการขัดแย้ง
                    2.  สำรวมกิริยามารยาท  ใช้ถ้อยคำสุภาพ
                    3.  สังเกตคู่สนทนาเพื่อปรับเปลี่ยนการพูดให้เหมาะสม

                    2.1  การเล่าเรื่องราวที่ได้อ่านหรือฟังมา  ควรปฏิบัติดังนี้
                              1.  เล่าเฉพาะเนื้อหา  และประเด็นสำคัญ
                              2.  ใช้ภาษาง่าย ๆ ประโยคสั้น ๆ ได้ใจความ  ลำดับเรื่องถูกต้อง
                              3.  น้ำเสียงชัดเจน  น่าฟัง  มีการเน้นเสียง  และเปลี่ยนระดับเสียง
                              4.  แสดงกิริยาท่าทางประกอบ
                              5.  สรุปข้อคิดตอนท้ายเรื่อง  หรือให้ผู้ฟังได้คิดเอง
                    2.2  การเล่าเหตุการณ์ที่ได้ประสบมา  มีวิธีการเล่าดังนี้
                              1.  บอกเหตุผลในการเล่าเหตุการณ์นั้น ๆ
                              2.  บอกวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้น
                              3.  พูดถึงบุคคลที่สำคัญในเหตุการณ์นั้น ๆ
                              4.  เล่าเหตุการณ์ตามลำดับ
                              5.  ใช้ภาษาง่าย ๆ สื่อความหมายชัดเจน
                              6.  น้ำเสียงแจ่มใส  ชัดเจน  ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เล่า
                              7.  แสดงสีหน้ากิริยา  ท่าทาง  ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เล่า
                              8.  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามสมควร

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.