ภาษาไทยน่ารู้ : การส่งสารด้วยการอ่าน คำอธิบาย วิธีการส่งสาร องค์ประกอบต่างๆ

11 มีค. 54     71917

การส่งสารด้วยการอ่าน

 

การส่งสารด้วยการอ่าน
          การส่งสารด้วยการอ่าน  เป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟัง  เป็นวิธีการส่งสารที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัว  ที่ทำงานและในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาสมรรถภาพในการอ่านด้วย  ปัจจัยสำคัญในการอ่านมีดังนี้

          1.  ความเข้าใจสารในบทอ่าน
                    ศึกษาความหมายของคำ  กลุ่มคำ  และสำนวนในบทอ่านให้เข้าใจ  โดยดูบริบทที่แวดล้อมคำ  หรือข้อความนั้น
                    ศึกษาความหมายของคำ  กลุ่มคำ  หรือข้อความที่อ่านแล้วแยกกลุ่มคำหรือแบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกต้อง  เพื่อให้การสื่อความหมายตรงตามเจตนาของสารนั้น
                    
          2.  ความพร้อมทั้งกายและใจ  สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แย็งแรง  และจิตใจที่เข้มแข็ง  แจ่มใสร่าเริง  ไม่ตื่นเต้นหวั่นไหว  จะส่งผลให้การอ่านมีประสิทธิภาพ

          3.  การทรงตัวและการใช้กิริยาอาการ  กิริยาท่าทางที่เหมาะสมถูกต้อง  จะช่วยให้กล้มเนื้อทำงานประสานกัน  เปล่งเสียงได้ดี  มีท่วงทีเหมาะสม  น่าเชื่อถือ

          4.  การใช้เสียง  การฝึกทักษะการใช้เสียงให้มีประสิทธิภาพ  มีหลักดังนี้
          การใช้เสียง
                    -  อัตราเร็วในการเปล่งเสียง  ไม่ควรเร็วหรือช้าเกินไป
                    -  ความดังในการเปล่งเสียง  พอเหมาะกับกลุ่มคนฟัง
                    -  ระดับเสียง  ปรับให้เหมาะกับธรรมชาติของแต่ละคน  และเหมาะสมในสถานการณ์
                    -  คุณภาพของเสียง  ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอวัยวะในการเปล่งเสียงและเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล

          การอ่านข้อความให้น่าฟัง  ผู้อ่านจะต้องเข้าใจสารอย่างถูกต้องเพื่อปรับกิริยาอาการให้สอดคล้องกับความ หมายได้กลมกลืน  และออกเสียงคำทุกคำได้ถูกต้องชัดเจน  บุคคลจะเข้าใจความหมายของสารในบทอ่านได้แจ่มแจ้งมากน้อยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของบทอ่านนั้นรวมกับความรู้ความชำนาญ  และไหวพริบของผู้อ่านประกอบด้วย  ดังนั้นผู้ที่จะอ่านจะต้องมีการเตรียมตัวด้วยการอ่านและทำความเข้าใจสารในบท อ่านก่อนเสมอที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.