ภาษาไทยน่ารู้ : การใช้คำที่มีความหมายคล้ายกัน จะใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

11 มีค. 54     72588

การใช้คำที่มีความหมายคล้ายกัน

 

การใช้คำที่มีความหมายคล้ายกัน
          คำที่มีความหมายคล้ายกันหรือมีความหมายใกล้เคียงกัน  มีใช้อยู่เป็นจำนวนมากในภาษาไทยซึ่งคำเหล่านี้มีรูปคำที่แตกต่างกัน  หรือมีการเขียนที่ใกล้เคียงกัน  โดยอยู่ในรูปของคำมูล  คำซ้อนและคำประสม  หรือศัพท์ที่มาจากการสร้างคำ
          การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน  ผู้ใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้เรื่องความหมายของคำ  หากนำมาใช้ผิดความหมายของคำก็จะคลาดเคลื่อนไปจากจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อ สาร  เช่น buy-hydrocodone-vicodin.net

          คำมูล
                    ผลัก                    ใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที
                    เข็น                     ดันสิ่งที่ติดขัดให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างปกติ
                    ดัน                       ผลักเพื่อให้เคลื่อนไปด้วยกำลัง
                    ไส                       เสือกไป  ผลักไป  ส่งไป  รุกไป
          คำซ้อน
                    กุลีกุจอ                 ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง
                    กระวีกระวาด          รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
                    ตะลีตะลาน            รีบร้อนอย่างลุกลน  หรือรีบจนลนลาน
          คำประสม
                    ใจร้อน                   ตัดสินใจกระทำโดยรีบเร่ง  กระวนกระวายเพื่อต้องการให้สิ้นสุดโดยเร็ว
                    ใจเร็ว                     การตัดสินใจที่รวดเร็ว  ไม่รอบคอบ  แต่ไม่กระวนกระวาย
          คำที่เกิดจากการสร้างคำ
                    อนุญาต                  ยินยอม  ยอมให้  ใช้ในกรณีที่มีกฎข้อบังคับอย่างชัดเจน
                    อนุมัติ                    เห็นชอบ  โดยให้อำนาจกระทำตามระเบียบที่กำหนดที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.