คำยอดฮิต! คําศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็น คําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

27 มีค. 55     80420
1.อาชีพต่างๆ
          หมอ, แพทย์ :: いしゃ :: อิ-ชะ

          วิศวกร ::  エンジニア :: เอน-จิ-นี-อา

          มัคคุเทศก์ :: ガイド :: ไก-โดะ

          ครู :: せんせい :: เซน-เซ

          ทหาร :: ぐんじん :: กุง-จิน

          ตำรวจ ::  けいさつかん :: เค-ซัส-คัง [ออก つ นิดเดียว]

          ข้าราชการ ::  こうむいん :: โค-มุ-อิน

          บุรุษไปรษณีย์ :: ゆうびんきょくいん :: ยู-บิน-คิโยะ-คุ-อิน

          จิตรกร :: がか :: กา-คา

 

     2พนักงานต่างๆ

          พนักงานร้านค้า[คนขาย] :: てんいん :: เทง-อิน

          พนักงานสถานีรถไฟ :: えきいん :: เอ-คิ-อิน

          พนักงานแบงค์ :: ぎんこういん :: กิง-โค-อิน

          พนักงานบริษัท :: かいしゃいん :: คา-อิ-ชะ-อิน

          「かいしゃ :: บริษัท」

 

     3นักต่างๆ

          นักการเมือง :: せいじか :: เซ-อิ-จิ-คะ

          นักร้อง :: かしゅ :: คะ-ชุ

          นักแสดง :: はいゆう :: ไฮ-ยู

          นักการฑูต :: がいこうかん :: กา-อิ-โค-คัง

          นักวิจัย :: けんきゅうしゃ :: เคน-คยู-ชะ

          นักสถาปัตย์ :: けんちくか :: เคน-ชิ-คุ-คะ

          นักเขียน นักประพันธ์ :: さっかか :: ซัค-คา

          นักดนตรี :: おんがくか :: อง-กา-คุ-คะ

          นักเรียน :: がくせい :: กัก-เซ [ออกเสียง く นิดเดียว..แทบจะไม่ออกเลย]

          นักศึกษา :: だいがくせい :: ได-อิ-กัก-เซ [ออก く นิดเดียวเหมือนกัน]

 

     4เครือญาติ

          おかあさん (โอ-กา-ซัง) = คุณแม่

          おとうさん (โอ-โท-ซัง) = คุณพ่อ

          おねえさん (โอ-เน-ซัง) = พี่สาว

          おにいさん (โอ-นี-ซัง) = พี่ชาย

          おばあさん (โอ-บา-ซัง) = คุณย่า, ยาย

          おじいさん (โอ-จี-ซัง) = คุณปู่, ตา

          おじさん (โอ-จิ-ซัง) = คุณลุง

          おばさん (โอ-บะ-ซัง) = คุณป้า

          はは (ฮะฮะ) = แม่(ของตนเอง)

          ちち (ชิชิ) = พ่อ(ของตนเอง)

          むすめ (มุ-ซึ-เมะ) = ลูกสาว

          คนญี่ปุ่นจะถ่อมตนและยกให้คนอื่นสูงกว่าเสมอ.. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีคำเรียก...ของตน

          こいびと  (โค-อิ-บิ-โทะ) = แฟน

          ともだち (โทะ-โมะ-ดา-จิ) = เพื่อน

          せんぱい (เซน-ไป) = รุ่นพี่

          こうはい (โค-ไฮ) = รุ่นน้อง

          こども (โค-โด-โมะ) = ลูก

 

     5 คำศัพท์ที่ใช้เรียกคนในครอบครัว

          ครอบครัว 家族     「かぞく」  คะ-โซะ-คุ

          คุณพ่อ(คนอื่น) お父さん   「おとうさん」  โอ-โต้-ซัง

          คุณพ่อ(ตัวเอง)     父      「ちち」 จิจิ

          คุณแม่(คนอื่น)    お母さん  「おかあさん」 โอ-ก้า-ซัง

          คุณแม่(ตัวเอง)    母      「はは」 ฮะ-ฮะ

          สามี(คนอื่น)     御主人/夫 「ごしゅじん/おっと」 โกะ-ชู-จิน/โอ๊ต-โตะ  

          สามี(ตัวเอง)     主人     「しゅじん」      ชู-จิน

          ภรรยา(คนอื่น)    奥さん    「おくさん」 โอ๊ค-ซัง

          ภรรยา(ตัวเอง)    妻      「つま」       ซึ-มะ

          ลูกชาย        息子     「むすこ」 มุ-ซึ-โคะ

          ลูกสาว        娘       「むすめ」 มุ-ซึ-เมะ

          คุณปู่         おじいさん    โอ-จิ้-ซัง

          คุณตา        おじいさん โอ-จี้-ซัง

          คุณย่า        おばあさん โอ-บ้า-ซัง

          คุณยาย       おばあさん โอ-บ้า-ซัง

          หลาน(ลูกของลูก) 孫       「まご」 มา-โกะ

          หลานชาย(ไม่นับลูกของลูก)    おい โอ๊ย

          หลานสาว(ไม่นับลูกของลูก)    めい เม

          พี่ชาย        兄       「あに」 อะ-นิ

          พี่ชาย(คนอื่น)   お兄さん   「おにいさん」 โอ-นิ-ซัง

          พี่สาว       姉       「あね」 อะ-เนะ

          พี่สาว(คนอื่น)   お姉さん   「おねえさん」 โอ-เน้-ซัง

          น้องชาย       弟      「おとうと」 โอ-โต้-โตะ

          น้องชาย(คนอื่น)  弟さん    「おとうとさん」 โอ-โต้-โตะ-ซัง

          น้องสาว       妹      「いもうと」  อิ-โม-โตะ

          น้องสาว(คนอื่น)  妹さん    「いもうとうさん」   อิ-โม-โตะ-ซัง

          พี่น้อง        兄弟     「きょうだい」 เคียว-ได

          พ่อแม่        両親     「りょうしん」 เรียว-ชิน

          ตัวเอง        自分     「じぶん」 จิ-บุน

 

      6 คำศัพท์ที่ใช้เรียกญาติ

          ญาติ 親戚    「しんせき」 ชิน-เสะ-คิ

          พ่อสามี    夫の父親 「おっとのちちおや」 โอ๊ต-โตะ-โนะ-จิ-จิ-โอะ-ยะ

          แม่สามี    夫の母親 「おっとのははおや」โอ๊ต-โตะ-โนะ-ฮะ-ฮะ-โอะ-ยะ

          ลูกสะใภ้   嫁      「よめ」 โย-เมะ

          ลูกเขย    婿      「むこ」   มุ-โคะ

          พ่อตา     妻の父親 「つまのちちおや」 ซึ-ม่า-โนะ-จิ-จิ-โอะ-ยะ

          แม่ยาย    妻の母親  「つまのははおや」 ซึ-ม่า-โนะ-ฮะ-ฮะ-โอะ-ยะ

          คุณน้าชาย  おじ      โอ-จิ

          คุณน้าสาว  おば โอ-บะ

          คุณอาชาย  おじ โอ-จิ

          คุณอาหญิง  おば โอ-บะ

          คุณลุง    おじ โอะ-จิ

          คุณป้า    おば โอะ-บะ

          ลูกพี่ลูกน้อง 従兄弟   「いとこ」 อิ-โต-โคะ

          พี่สะใภ้    兄嫁    「あによめ」 อะ-นิ-โยะ-เมะ

          พี่เขย     姉婿    「あねむこ」 อะ-เนะ-มุ-โคะ

          น้องเขย   妹の婿   「いもうとのむこ」 อิ-โม-โตะ-โนะ-มุ-โคะ

          น้องสะใภ้  妹の嫁   「おとうとのよめ」 โอ-โต้-โตะ-โนะ-โยะ-เมะ

          ฝาแฝด   ふたご     ฟุ-ตา-โกะ

          แฟน     恋人    「こいびと」  โค-อิ-บิ-โตะ

          เจ้าบ่าวเจ้าสาว 新郎新婦  「しんろうしんぷ」 ชิน-โร-ชิน-ปุ

 

     7 ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ

          แพทย์ศาสตร์     = いがく       = อิกาคุ

          เภสัชศาสตร์     = やくがく = ยาคุกาคุ

          เคมี          = かがく = คากาคุ

          ชีวเคมี        = せいかがく = เซอิคากาอิ

          ชีววิทยา       = せいぶつがく = เซอิบุซึกาคุ

          เกษตรศาสตร์    = のうがく = โนกาคุ

          ธรณีวิทยา      = ちがく = ชิกาคุ

          ภูมิศาสตร์      = ちりがく = ชิริกาคุ

          คณิตศาสตร์     = すうがく = ซือกาคุ

          ฟิสิกส์        = ぶつりがく = บุทสึริกาคุ

          วิศวกรรมศาสตร์   = こうがく = โคกาคุ

          วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = でんしこうがく = เด็งชิโคกาคุ

          วิศวกรรมไฟฟ้า    = でんきこうがく = เด็งคิโคกาคุ

          วิศวกรรมเครื่องกล  = きかいこうがく = คิคาดิโคกาคุ

          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ = コンピューターこうがく = คนพิวต้าโคกาคุ

          พันธุวิศวกรรม     = いでんしこうがく = อิเด็งชิโคกาคุ

          สถาปัตยกรรมศาสตร์ = けんちくがく = เค็นจิคุกาคุ

          ดาราศาสตร์      = てんもんがく = เท็งมงกาคุ

          วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม = かんきょうかがく = คังคโยคะกาคุ

          รัฐศาสตร์        = せいじがく = เซอิจิกาคุ

          นิติศาสตร์       = ほうりつがく = โฮริทสึกาคุ

          เศรษฐศาสตร์     = けいざいがく = เคอิซาอิกาคุ

          บริหารธุรกิจ      = けいえいがく = เคอิเออิกาคุ

          สังคมศาสตร์      = しゃかいがく = ชาคาอิกาคุ

          ครุศาสตร์        = きょういくがく = คโยอิกาคุ

          วรรณคดี        = ぶんがく = บุนกาคุ

          ภาษาศาสตร์      = げんごがく = เก็งโกกาคุ

          จิตวิทยา        = しんりがく = ชินริกาคุ

          วิชาปรัชญา      = てつがく = เททสึกาคุ

          ศิลปกรรม       = げいじゅつ = เกอิจยูทสึ

          วิจิตรศิลป์       = びじゅつ = บิจุททสึ

          ดนตรี         = おんがく = องกาคุ

          พลศึกษา       = たいいくがく = ทาอีคุกาคุ

 

     8 คำศัพท์ในห้องเรียน

 

          いす = อิ-ซึ =เก้าอี้

          つくえ = ทสึ-คุ-เอะ =โต๊ะ

          かばん = คาบัง = กระเป๋า

          でんわ = เด็ง-หวะ = โทรศัพท์

          とけい = โท-เค(-อิ) = นาฬิกา(clock, not watch)

          こくばん = โค-คุ-บัง = กระดานดำ

          コンピュータ = คอม-พยู-ต้า = คอมพิวเตอร์

          ひきだし = ฮิ-คิ-ดา-ชิ =ลิ้นชัก

          ビデオ = บี-เด-โอ = วิดีโอ

          ラジカセ = รา-จิ-คา-เซะ = วิทยุเทป (Radio Cassette)

          ほんだな = ฮ่ง-ดา-นะ = ชั้นหนังสือ ตู้หนังสือ

          本 ( ほん ) = ฮ่ง = หนังสือ

          まど = มา-โดะ = หน้าต่าง

          えんぴ つ = เอ็น-พิ-ทสึ = ดินสอ

          けしゴム = เค-ชิ-โก-มุ = ยางลบ

          ぺん = เพ็น = ปากกา(ลูกลื่น)

          じしょ = จิ-โช = พจนานุกรม

          しんぶん = ชิม-บุน = หนังสือพิมพ์

          ノート = โน-โตะ = สมุดโน๊ต

 

      9ศัพท์พวกเสื้อผ้า

          スーツ = ซูท-ทสึ = ชุดสูท

          ワンピース = วัน-พี-ซึ = ชุดวันพีซ

          うわぎ = อุ-วา-กิ = เสื้อแจ็กเกต เสื้อสูท

          ズボン = ซุ-บ่ง = กางเกง

          パンツ = พัน-ทสึ = กางเกง

          ジーンズ = จีน-ซึ = ยีนส์

          スカート = ซึ-คา-โตะ = กระโปรง

          ブラウス = บุ-รา-อุ-ซึ = เสื้อผู้หญิง

          シャツ = ชัส-ซึ = เสื้อเชิ้ต

          セーター = เซ-ต้า = เสื้อกันหนาวไหมพรม

          マフラー = มา-ฟุ-ระ = ผ้าพันคอ

          てぶくろ = เทะ-บุ-คุ-โระ = ถุงมือ

          したぎ = ชิ-ตา-กิ = ชุดชั้นใน

          くつした = คุ-ทสึ-ชิ-ตะ = ถุงเท้า

          パンスト = พัน-ซึ-โตะ = ถุงน่อง

          オーバーコート = โอ-บ้า-โค-โตะ = เสื้อโค้ต

          レインコート = เร-อิน-โค-โตะ = เสื้อกันฝน

          ネクタイ = เน-คุ-ทา-อิ = เน็คไท

          ベルト = เบ-รุ-โตะ = เข็มขัด

          ハイヒール = ฮา-อิ-ฮี-รุ = รองเท้าส้นสูง

          ブーツ = บู๊-ทสึ = รองเท้าบู๊ต

          うんどうぐつ = อุน-โด-กุ-ทสึ = รองเท้าผ้าใบ

 

     10 ยานพาหนะのりもの

          スカイトレイン[Sky Train] = ซึ-คา-อิ-โตะ-เร-อิน = รถไฟลอยฟ้า BTS

          バン[Van] = บัง = รถตู้

          バス [Bus]= บา-ซึ = รถบัส

          バイク [Bike]= บา-อิ-คุ = มอเตอร์ไซค์

          タクシー[Taxi] = ทา-คุ-ชี = แท๊กซี่

          エアコンバス [Air Con-Bus]= เอ-อา-คอน-บา-ซึ = รถบัสปรับอากาศ (รถเมล์ปรับอากาศ)

          くるま = คุ-รุ-มะ = รถ

          じてんしゃ = จิ-เทง-ชยะ = จักรยาน

          ちかてつ = จิ-คา-เท-ทสึ = รถไฟใต้ดิน

          てんしゃ = เทง-ชยะ = รถไฟฟ้า

          れっしゃ = เร็ต-ชยะ = รถไฟ

          ひこうき = ฮิ-โค-คิ = เครื่องบิน

          ふね = ฟุ-เนะ = เรือ

 

     11 สี

          - สี  色 いろ อิโระ

          - สีเขียว 緑 みどり มิโดริ

          - สิเงิน 銀色 ぎんいろ กิงอิโระ

          - สีชมพู ピンク色พิ้งคุอิโระ、桃色โมโมอิโระ

          - สีชา 茶色 ちゃいろ ชยะอิโระ

          - สีดำ 黒い くろい คุโรอิ (คุโร่ย)

          - สีแดง 赤い あかい อาคาอิ

          - สีแดงเข้ม  紅 くれない คุเระนาอิ

          - สีทอง 金色 こんじき คนจิคิ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะ ขอให้เก่งกันคะ 


อ่านต่อ : https://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=270970#ixzz1qOEOvlDq