วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เรียน วิศวกรรมคอมฯ

11 กพ. 55     71725

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่มีบทความเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมให้มีการติดต่อ สื่อสารกันได้ไวขึ้น น้ำใสจะขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์มาเผยแพร่ให้ทุกคน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เรียน วิศวกรรมคอมฯ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ที่รวมความรู้ด้านการออก แบบ สร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาส่วนประกอบทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์สมัย ใหม่ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ แรกเริ่มนั้น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถูกมองว่าเป็นการรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ทว่าสามสิบปีที่ผ่านมา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาจนเป็นสาขาความรู้เฉพาะด้าน วิศวกรคอมพิวเตอร์มีความรู้ทางทฤษฎีและหลักการทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ และใช้ความรู้เหล่านี้แก้ปัญหาต่างๆ โดยอาศัยการออกแบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และกระบวนการทำงาน

หลักสูตรนานาชาติวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.Eng.) เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผนวกข้อดีของหน่วยงานทั้งสองเข้าด้วยกัน ได้แก่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเครือข่ายระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จัดทำตามแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ของสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรมีสายการศึกษาให้เลือกดังต่อไปนี้

  • วงจร, ฮาร์ดแวร์, ระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ฐานข้อมูล, คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • ระบบเครือข่ายและความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
  • การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม, ระบบอัจฉริยะ, วิทยาการหุ่นยนต์

 

 

www.numsai.com