สื่อการสอนอังกฤษปฐมวัยแบบธรรมชาติ Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู : การศึกษาปฐมวัย

29 มีค. 55     74139

 

สื่อการสอนปฐมวัย
             สื่อการสอนที่ใช้ในการสอนมีหลายชนิดสำหรับเด็กปฐมวัยอาจกล่าวได้ว่าสิ่งใดก็ ตามที่เป็นเครื่องช่วยให้เด็กวัยนี้มีพัฒนาการ นับว่าเป็นสื่อการสอนได้ทั้งสิ้น ได้แก่
             1. ครูเป็นสื่อที่นับได้ว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นผู้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการเรียนรู้และเป็นสื่อที่จะนำสื่ออื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน หากปราศจากครู การเรียนการสอนก็จะไม่มีผลต่อเด็กในวัยนี้อย่างแน่นอน
             2. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
สื่อ ชนิดนี้ครูหรือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือทำขึ้น เพราะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพียงแต่ผู้ใช้จะต้องเลือกตามความมุ่งหมาย เช่น การสอนเรื่องวงจรชีวิตกบ ก็ควรเลือกฤดูกาลที่เหมาะสม คือ ฤดูฝน เพื่อจะได้นำสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติมาศึกษาได้ แทนที่จะใช้วิธีวาดภาพไข่กบ ลูกอ็อด และลูกกบ ประกอบคำอธิบาย เป็นต้น
             3. สื่อที่ต้องจัดทำขึ้น
สื่อชนิดนี้มีมากมายหลายชนิด สุดแต่ผู้ที่สนใจจะจัดซื้อ จัดหา หรือจัดทำขึ้น ได้แก่ ของจำลอง ภาพถ่าย ภาพวาด เกม วีดีทัศน์ ฯลฯ
นอกเหนือจากนี้ สื่อดังกล่าวอาจแบ่งออกตามลักษณะของการใช้ได้เป็น 3 ประเภทคือ
             1. สื่อการสอนประเภทวัสดุ เช่น ภาพ เปลือกหอย ฯลฯ
             2. สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ เช่น วิทยุ เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ
             3. สื่อการสอนประเภทวิธีการ กระบวนการจัดกิจกรรม เช่น การสาธิต การทดลอง เกม บทบาทสมมติ ฯลฯ

สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ของ เล่นและกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นับเป็นหัวใจที่สำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการที่สอด คล้องกับธรรมชาติ ความต้องการของเด็กในวัยนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่น  ของเล่นสำหรับเด็กในวัยนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากๆ ที่จะเป็นรากฐานประการณ์ที่ดีต่อการเรียนรู้ของเด็กต่อไปในอนาคต

 

https://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1122

https://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=796

ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต  1              
 
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัย ศึกษา วิจัย นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ  บริบทประจวบคีรีขันธ์
 
                                               พันธกิจ
      1.รวบรวมเอกสาร ตำรา งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมปฐมวัย
      2.ศึกษา วิจัย การใช้นวัตกรรมปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทประจวบคีรีขันธ์
      3.บริการ เผยแพร่ เอกสารและนวัตกรรมปฐมวัย
 
                                              เป้าหมาย
      1.เป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เอกสาร นวัตกรรมปฐมวัยแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ ภายในศูนย์ฯและทาง  Website
      2.ศึกษา วิจัย นวัตกรรมปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทประจวบคีรีขันธ์  ปีละ 1 เรื่อง
      3. นิเทศ จัดประชุม อบรม เป็นวิทยากร ด้านการศึกษาปฐมวัย ภายในและนอกหน่วยงาน ตามความต้องการ
 
 
 
การดำเนินงาน
1.   จัดหา จัดซื้อ ถ่ายเอกสาร ตำรา งานวิจัย ปริญญานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ
2.   จัดทำสื่อ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับบริบทประจวบคีรีขันธ์
3.   การให้บริการ
      3.1บริการให้ศึกษาเอกสาร  ตำรา  นวัตกรรม  สื่อ  อุปกรณ์  ที่ศูนย์ฯ  ในเวลาราชการ  ถ้านอกเวลาราชการ  ให้ประสาน  นายบุญชู  อังสวัสดิ์  (089-8026098) นางสาว ไตรนาถ ศรีจันทร์ (089-8041934)  นางหริณญา รุ่งแจ้ง (085-183 1239)
           ขั้นตอนการศึกษา  - ค้นหาเอกสารที่ต้องการจากทะเบียนเอกสาร ดูรหัสเอกสาร
                                     ที่สันปกหนังสือ
                                   - ค้นหาหนังสือตามรหัสจากตู้หนังสือ
                                   - ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
      3.2บริการถ่ายเอกสารส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยเข้า Websiteกลุ่มนิเทศฯ https://www.pk1supervisor.org/ ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย เลือกรายการเอกสารที่ต้องการ โทรแจ้งรหัสเอกสารที่ต้องการ ศูนย์ฯจะถ่ายเอกสารส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าถ่ายเอกสารหน้าละ 50 ส.ต. รวมค่าซองหรือกล่อง และค่าส่ง
      3.3 จัดประชุมอบรม ปฏิบัติการ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย   เช่น
             การ สอนแบบมอนเทสซอริ  กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ผลงานทาง วิชาการ          
             การวิจัยในชั้นเรียน  สมองกับคุณภาพการศึกษา
 
ที่ปรึกษา
1.   นายไพชยนต์      สูรยาทิตย์            ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.   ดร.ไพรัช            มณีโชติ               รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3.   นายบดินทร์เดช   แสงสุวรรณ          หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
                                                     การจัดการศึกษา      
                                                 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
                 1.นายบุญชู           อังสวัสดิ์         ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
                 2.นางสาวไตรนาถ   ศรีจันทร์        ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
                 3.นางหริณญา       รุ่งแจ้ง           ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
   แนวคิดการทำงาน : เราไม่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาอะไรได้ ด้วยวิธีการเดิมๆ               
 
-                           ทะเบียนเอกสารอยู่หน้าต่อไป     

ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย                                                                                                      สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต  ๑  
 
Ø    เป็นศูนย์รวมเอกสาร  ตำรา  งานวิจัย  นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ การศึกษาปฐมวัย
Ø    ให้บริการ  ศึกษา  ยืมไปศึกษาและบริการถ่ายเอกสารทางโทรศัพท์  ส่ง ไปรษณีย์ ที่  032-662042  , 085-1831239   .  089-8026098
089 - 8041934
Ø    ผู้รับผิดชอบ   บุญชู  อังสวัสดิ์  / ไตรนาถ   ศรีจันทร์  /  หริณญา   รุ่งแจ้ง
 
ทะเบียนเอกสาร ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต  1
 
-  ปว.1          หมายถึง งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม
                   -  ปว.2          หมายถึง หนังสือ  เอกสาร  ความรู้            
 
 
 
 
รหัส ชื่องานวิจัย / ผลงานวิชาการ หมายเหตุ
ปว.1    
001 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  
002 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบฮาร์ทสที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
003 การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภการพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล  
004 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ  MCCP  สำหรับเด็กปฐมวัย  
005 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่ปรากฏในเพลงสำหรับสอนเด็กปฐมวัย  
006 การพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ใช้กิจกรรมฝึกทักษะการเขียน  
007 การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
008 ความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียน  
009 ผลการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
010 ผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวภาษาธรรมชาติที่มีต่อพัฒนาการด้านการเขียนและความสนใจในการเขียนของเด็กปฐมวัย  
011 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  
012 ผลของการใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ตู้นิเทศ
013 ผลของการให้ความรู้ผู้ปกครองผ่านอินเทอร์เน็ตต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย  
014 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเสียงดนตรีคลาสสิคที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  
        2
015 ผลของการเล่นวัสดุปลายเปิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  
016 การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ในสังคมไทย  
     
 
 
 
 
รหัส ชื่องานวิจัย / ผลงานวิชาการ หมายเหตุ
ปว.1    
017 ผลการพัฒนาทักษะการสังเกตและจดบันทึกของครูปฐมวัย  โดยใช้การนิเทศแบบไตร่ตรองสารนิทัศน์  
018 ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาทางพฤติกรรม  
019 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์  
020 การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้  
021 ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีนิสัยรักการอ่านโดยผู้ปกครอง  
022 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  โดยผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย  
023 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม  
024 ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์พื้นฐานทางด้านภาษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
025 การพัฒนาการสังเกตของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวโปรแกรมมาทาล  
026 พัฒนาการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทำสมุดเล่มเล็ก  
027 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเล่นเกมฝึกทักษะการคิด  
028 การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานคณิตศาสตร์  
029 ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปียกแบบครูในการเสริมแรง  
030 การศึกษาวิธีสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดหนองคาย  
031 การศึกษาพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ  
          3
032 พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม  โดยการเล่นเกมทางภาษา  

 

https://www.pk1supervisor.org/article/topic-5900.html