ตัวอักษรพิเศษ msn ตัวอักษรพิเศษhi5 ตัวอักษรพิเศษ alt (ใหม่ล่าสุด แบบโดนๆ)

6 ธค. 53     38044

อักษรพิเศษ ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์ msn

-เวลาที่คุย IM ไม่ว่าจะเป็น MSN, Live Messenger, Skype, Goolgle Talk, Yahoo Messenger

-โปรแกรมสนทนาออนไลน์อื่นๆ บางคนหรือคู่สนทนาพิมพ์สัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษหรือตัวอักขระพิเศษๆ แปลกๆส่งมา

- ตกแต่งเว็บ Social หรือบล็อกต่างๆ เช่น Facebook, Myspace, Hi5, Exteen, Bloggang

แล้วเราจะเรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้นได้อย่างไร?

กด alt + ตัวเลข ใครมีตัวอักษรพิเศษ มาแบ่งกันได้นะ

ตัวอักษรพิเศษอันนี้เป็นตัวหลักๆ นะครับ
Alt - 0 = NUL
Alt - 1 = ☺
Alt - 2 = ☻
Alt - 3 = ♥
Alt - 4 = ♦
Alt - 5 = ♣
Alt - 6 = ♠
Alt - 7 = •
Alt - 8 = ◘
Alt - 9 = ○
Alt - 10 = ◙
Alt - 11 = ♂
Alt - 12 = ♀
Alt - 13 = ♪
Alt - 14 = ♫
Alt - 15 = ☼
Alt - 16 = ►
Alt - 17 = ◄
Alt - 18 = ↕
Alt - 19 = ‼
Alt - 20 = ถ
Alt - 21 = ง
Alt - 22 = ▬
Alt - 23 = ↨
Alt - 24 = ↑
Alt - 25 = ↓
Alt - 26 = →
Alt - 27 = ←
Alt - 28 = ∟
Alt - 29 = ↔
Alt - 30 = ▲
Alt - 31 = ▼
Alt - 32 = SPACE
Alt - 33 = !
Alt - 34 = "
Alt - 35 = #
Alt - 36 = $
Alt - 37 = %
Alt - 38 = &
Alt - 39 = '
Alt - 40 = (
Alt - 41 = )
Alt - 42 = *
Alt - 43 = +
Alt - 44 = ,
Alt - 45 = -
Alt - 46 = .
Alt - 47 = /
Alt - 48 = 0
Alt - 49 = 1
Alt - 50 = 2
Alt - 51 = 3
Alt - 52 = 4
Alt - 53 = 5
Alt - 54 = 6
Alt - 55 = 7
Alt - 56 = 8
Alt - 57 = 9
Alt - 58 = :
Alt - 59 = ;
Alt - 60 = <
Alt - 61 = =
Alt - 62 = >
Alt - 63 = ?
Alt - 64 = @
Alt - 65 = A
Alt - 66 = B
Alt - 67 = C
Alt - 68 = D
Alt - 69 = E
Alt - 70 = F
Alt - 71 = G
Alt - 72 = H
Alt - 73 = I
Alt - 74 = J
Alt - 75 = K
Alt - 76 = L
Alt - 77 = M
Alt - 78 = N
Alt - 79 = O
Alt - 80 = P
Alt - 81 = Q
Alt - 82 = R
Alt - 83 = S
Alt - 84 = T
Alt - 85 = U
Alt - 86 = V
Alt - 87 = W
Alt - 88 = X
Alt - 89 = Y
Alt - 90 = Z
Alt - 91 = [
Alt - 92 =
Alt - 93 = ]
Alt - 94 = ^
Alt - 95 = _
Alt - 96 = `
Alt - 97 = a
Alt - 98 = b
Alt - 99 = c
Alt - 100 = d
Alt - 101 = e
Alt - 102 = f
Alt - 103 = g
Alt - 104 = h
Alt - 105 = i
Alt - 106 = j
Alt - 107 = k
Alt - 108 = l
Alt - 109 = m
Alt - 110 = n
Alt - 111 = o
Alt - 112 = p
Alt - 113 = q
Alt - 114 = r
Alt - 115 = s
Alt - 116 = t
Alt - 117 = u
Alt - 118 = v
Alt - 119 = w
Alt - 120 = x
Alt - 121 = y
Alt - 122 = z
Alt - 123 = {
Alt - 124 = |
Alt - 125 = }
Alt - 126 = ~
Alt - 127 = ⌂
Alt - 128 = ว
Alt - 129 = �
Alt - 130 = ้
Alt - 131 = โ
Alt - 132 = ไ
Alt - 133 = เ
Alt - 134 = ๅ
Alt - 135 = ็
Alt - 136 = ๊
Alt - 137 = ๋
Alt - 138 = ่
Alt - 139 = ๏
Alt - 140 = ๎
Alt - 141 = ์
Alt - 142 = ฤ
Alt - 143 = ล
Alt - 144 = ษ
Alt - 145 = ๆ
Alt - 146 = ฦ
Alt - 147 = ๔
Alt - 148 = ๖
Alt - 149 = ๒
Alt - 150 = ๛
Alt - 151 = ๙
Alt - 152 = �
Alt - 153 = ึ
Alt - 154 = �
Alt - 155 = ข
Alt - 156 = ฃ
Alt - 157 = ฅ
Alt - 158 = ₧
Alt - 159 = �
Alt - 160 = แ
Alt - 161 = ํ
Alt - 162 = ๓
Alt - 163 = ๚
Alt - 164 = ๑
Alt - 165 = ั
Alt - 166 = ช
Alt - 167 = บ
Alt - 168 = ฟ
Alt - 169 = ⌐
Alt - 170 = ฌ
Alt - 171 = ฝ
Alt - 172 = ผ
Alt - 173 = ก
Alt - 174 = ซ
Alt - 175 = ป
Alt - 176 = ░
Alt - 177 = ▒
Alt - 178 = ▓
Alt - 179 = │
Alt - 180 = ┤
Alt - 181 = ╡
Alt - 182 = ╢
Alt - 183 = ╖
Alt - 184 = ╕
Alt - 185 = ╣
Alt - 186 = ║
Alt - 187 = ╗
Alt - 188 = ╝
Alt - 189 = ╜
Alt - 190 = ╛
Alt - 191 = ┐
Alt - 192 = └
Alt - 193 = ┴
Alt - 194 = ┬
Alt - 195 = ├
Alt - 196 = ─
Alt - 197 = ┼
Alt - 198 = ╞
Alt - 199 = ╟
Alt - 200 = ╚
Alt - 201 = ╔
Alt - 202 = ╩
Alt - 203 = ╦
Alt - 204 = ╠
Alt - 205 = ═
Alt - 206 = ╬
Alt - 207 = ╧
Alt - 208 = ╨
Alt - 209 = ╤
Alt - 210 = ╥
Alt - 211 = ╙
Alt - 212 = ╘
Alt - 213 = ╒
Alt - 214 = ╓
Alt - 215 = ╫
Alt - 216 = ╪
Alt - 217 = ┘
Alt - 218 = ┌
Alt - 219 = █
Alt - 220 = ▄
Alt - 221 = ▌
Alt - 222 = ▐
Alt - 223 = ▀
Alt - 224 = α
Alt - 225 = ฿
Alt - 226 = Γ
Alt - 227 = π
Alt - 228 = Σ
Alt - 229 = σ
Alt - 230 = ต
Alt - 231 = τ
Alt - 232 = Φ
Alt - 233 = Θ
Alt - 234 = Ω
Alt - 235 = δ
Alt - 236 = ∞
Alt - 237 = φ
Alt - 238 = ε
Alt - 239 = ∩
Alt - 240 = ≡
Alt - 241 = ฑ
Alt - 242 = ≥
Alt - 243 = ≤
Alt - 244 = ⌠
Alt - 245 = ⌡
Alt - 246 = ๗
Alt - 247 = ≈
Alt - 248 = ฐ
Alt - 249 = ∙
Alt - 250 = ท
Alt - 251 = √
Alt - 252 = ⁿ
Alt - 253 = ฒ
Alt - 254 = ■
Alt - 255 = BLANK
Alt - 0127 = 
Alt - 0128 = €
Alt - 0129 = �
Alt - 0130 = �
Alt - 0131 = �
Alt - 0132 = �
Alt - 0133 = …
Alt - 0134 = �
Alt - 0135 = �
Alt - 0136 = �
Alt - 0137 = �
Alt - 0138 = �
Alt - 0139 = �
Alt - 0140 = �
Alt - 0141 = �
Alt - 0142 = �
Alt - 0143 = �
Alt - 0144 = �
Alt - 0145 = ‘
Alt - 0146 = ’
Alt - 0147 = “
Alt - 0148 = ”
Alt - 0149 = •
Alt - 0150 = –
Alt - 0151 = —
Alt - 0152 = �
Alt - 0153 = �
Alt - 0154 = �
Alt - 0155 = �
Alt - 0156 = �
Alt - 0157 = �
Alt - 0158 = �
Alt - 0159 = �
Alt - 0160 = BLANK
Alt - 0161 = ก
Alt - 0162 = ข
Alt - 0163 = ฃ
Alt - 0164 = ค
Alt - 0165 = ฅ
Alt - 0166 = ฆ
Alt - 0167 = ง
Alt - 0168 = จ
Alt - 0169 = ฉ
Alt - 0170 = ช
Alt - 0171 = ซ
Alt - 0172 = ฌ
Alt - 0173 = ญ
Alt - 0174 = ฎ
Alt - 0175 = ฏ
Alt - 0176 = ฐ
Alt - 0177 = ฑ
Alt - 0178 = ฒ
Alt - 0179 = ณ
Alt - 0180 = ด
Alt - 0181 = ต
Alt - 0182 = ถ
Alt - 0183 = ท
Alt - 0184 = ธ
Alt - 0185 = น
Alt - 0186 = บ
Alt - 0187 = ป
Alt - 0188 = ผ
Alt - 0189 = ฝ
Alt - 0190 = พ
Alt - 0191 = ฟ
Alt - 0192 = ภ
Alt - 0193 = ม
Alt - 0194 = ย
Alt - 0195 = ร
Alt - 0196 = ฤ
Alt - 0197 = ล
Alt - 0198 = ฦ
Alt - 0199 = ว
Alt - 0200 = ศ
Alt - 0201 = ษ
Alt - 0202 = ส
Alt - 0203 = ห
Alt - 0204 = ฬ
Alt - 0205 = อ
Alt - 0206 = ฮ
Alt - 0207 = ฯ
Alt - 0208 = ะ
Alt - 0209 = ั
Alt - 0210 = า
Alt - 0211 = ำ
Alt - 0212 = ิ
Alt - 0213 = ี
Alt - 0214 = ึ
Alt - 0215 = ื
Alt - 0216 = ุ
Alt - 0217 = ู
Alt - 0218 = ฺ
Alt - 0219 = �
Alt - 0220 = �
Alt - 0221 = �
Alt - 0222 = �
Alt - 0223 = ฿
Alt - 0224 = เ
Alt - 0225 = แ
Alt - 0226 = โ
Alt - 0227 = ใ
Alt - 0228 = ไ
Alt - 0229 = ๅ
Alt - 0230 = ๆ
Alt - 0231 = ็
Alt - 0232 = ่
Alt - 0233 = ้
Alt - 0234 = ๊
Alt - 0235 = ๋
Alt - 0236 = ์
Alt - 0237 = ํ
Alt - 0238 = ๎
Alt - 0239 = ๏
Alt - 0240 = ๐
Alt - 0241 = ๑
Alt - 0242 = ๒
Alt - 0243 = ๓
Alt - 0244 = ๔
Alt - 0245 = ๕
Alt - 0246 = ๖
Alt - 0247 = ๗
Alt - 0248 = ๘
Alt - 0249 = ๙
Alt - 0250 = ๚
Alt - 0251 = ๛
Alt - 0252 = �
Alt - 0253 = �
Alt - 0254 = �
Alt - 0255 = �

๏ alt + 3311
☺alt + 311
♂ alt + 113
♀ alt + 123
€ alt + 128
๛alt + 251
♣ alt + 5
• alt + 519
♥ alt + 515
○ alt + 521

Copy เลือกตัวอักษรไปเล่นกันเลย

▶ ▷ ◀ ◁ ★ ☆ ☉ ♠ ♡ ♣ ♤♥♧♨ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞

︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ + - ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒

➳➴➵㊚㊛㊙℗
♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ⊙♨
º º ₪ ¤ 큐 « » の ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩
♂ ♀ ☜ ☞ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▒ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪
♥♡ o(‧'''‧)o
๑ ۩ ۞ ۩ ๑
㊐㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗
㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪
㊫㊬㊭㊮㊯㊰
♟ ☼ ☀ o O # 【】ψ ▓ ► ◄ ▒ ░ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ▶ γ ō 凸 ╦ ╩ ⊙ ◎ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▋▌▍┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ︶︿ ε >< ┘┌ ∵ ∴ ∷ ︹ ︺ ╬ ╋ ω ㊣ § ■ Θ I し↑↑↓↓← → ↘↙ ↔↕〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф ю Ю ━╃ ╄━ 卍 ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ◎ ☂ ☜ ☞ ☜ ☞ ❤ 『』Ψ № ∑ ⌒〖〗@ξζ∮ ▓ ∏ 卐【】√ ¤ ∞ ≡ ✖ ™ 乀 の♈ ◖◗♋ Café 灬�� ≈ ◈ Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ♦ ◊ ◦ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ๑ ۩ ۞ ▪ ▫ ˇ⊕· ۰•●∈ ° ﹌ ﹎ ╱ ╲ ☁ ₪ ¡ Þ ✱ ௫ μ 。◕‿◕。 べòべあ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。

♡.1 ⊙●○①⊕◎Θ⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥  

♡.2 ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏

♡.3 ┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭

♡.4 ╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌︵︶︹︺

♡.5 【】〖〗@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※

♡.6 卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*��ㄨ ≮≯ +

♡.7 -×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ

♡.8 ☆veve↑↓⊙●★☆■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@

♡.9 ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘↙▂

♡.10 ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅♡. 单行组合符号

♡.猫猫抱抱

♡.1.·°∴ ☆..·°♡Yesterday is memory❤Today is a gift ❤Tomorrow is a mystery ♡.·°

♡.2 ♡KicaZ寶貝o(╥﹏╥)o ♥♡ じ☆ve【 오빠 사랑해요 】*° ^_^.......♧♧

♡.3 ┢┦aΡpy ♡^_^♡ ☜♥☞ ☞ ☜ ぜ長ヤ乷 。◕‿◕。Cool Friends。◕‿◕。

♡.4 ︻︼─一 ▄︻┻┳═一 ▄︻┳一 ▄︻┻═┳一 ▄︻┳-一

♡.5 ▄︻┻═┳ ︻┳═一 ▄︻┳一· ▄︻┳═一 ︻┳═一oO

♡.6 -─═┳︻ ∝╬══→ ::======>> ┈━═☆ ┣▇▇▇═─

♡. 8 ...¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>--» 洛雨·晴缘«---<<·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤...

♡. 9 One fifth...☺☺

♡. 10 (?o?) 喔? (☆_☆) 眼睛一亮 (*^︹^*) 羞羞臉

♡. 11 (作鬼臉) ( ﹁ ﹁ ) ~~~→ 懷疑喔~~ (‧_‧?) 什麼事啊?

♡. 12 (..) 請問~ (((^^)(^^))) 什麼什麼,告訴我吧!

♡. 13 ( *^_^* ) 笑(打招呼) ( T___T ) 怎麼會這樣… (≧◇≦) 感動~

♡.14 …… ( > < ) / 哇~出現了 ( ⊙ o ⊙ ) 目瞪口呆

♡.15 ( ¯ □ ¯ ) 腦中一片空白 ( *>.<* ) [email protected] 酸~~!

♡.16 ( E___E ) 念昏了頭 ( $ _ $ ) 見錢眼開!( 3__3 ) 剛睡醒~

♡.17 (b_d) 戴了副眼鏡 (*^@^*) 乖~還含個奶嘴哦

♡.18 ( @^^@) 臉紅了啦! o(‧"‧)o (皺眉頭)

♡.19 Chris' Blog™ ♪ ♬ ๑•ิ.•ั๑ ♠ ♣ ✖

♡.20 ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫

♡.21 ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥

♡.22 ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→ あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。

♡.ゃōゃ ⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙

♡.◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐


♡.∩▂∩ ∩0∩ ∩︿∩ ∩ω∩ ∩﹏∩ ∩△∩ ∩▽∩

♡.●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽●


♡.∪▂∪ ∪0∪ ∪︿∪ ∪ω∪ ∪﹏∪ ∪△∪ ∪▽∪

♡. ≧▂≦ ≧0≦ ≧︿≦ ≧ω≦ ≧﹏≦ ≧△≦ ≧▽≦

♡. >▂< >0< >︿< >ω< >﹏< >△< >▽<

♡. ╯▂╰ ╯0╰ ╯︿╰ ╯ω╰ ╯﹏╰ ╯△╰ ╯▽╰

♡. +▂+ +0+ +︿+ +ω+ +﹏+ +△+ +▽+

♡. ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊ

♡. ˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽ˇ

♡. ˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙ ˙▽˙

♡. ≡(▔﹏▔)≡ ⊙﹏⊙∥∣° ˋ︿ˊ﹀-# ╯︿╰﹀ (=‵′=)

♡. <(‵^′)> o(‧""‧)o (¯▽¯;) (-__-)b \ _ /

♡. ̄□ ̄|| ------(˙<>˙)/------  <("""O""")>

♡. (#‵′)凸 (‵▽′)ψ (°ο°)~ @ (^人^) (*‧↓˙*)
♡. (O ^ ~ ^ O) [>/<] ↓。υ。↓ (;°○° ) ( > c < )

♡. 動  物  篇

♡. <。)#)))≦ 烤魚 (‧‧)nnn 毛毛蟲 (0^◇^0)/ 麻雀

♡. <*)>> >=< 魚骨頭 (=^ ^=) 貓 /(*w*) 兔子
♡. ≡[。。]≡ 螃蟹 (¯(∞)¯) 豬 ■D" 咖啡杯
♡. (:≡ 水母 (。。)~ 蝌蚪 ε==3 骨頭

♡. <□:≡ 烏賊 <‵▽′> 老虎 ○●○— 烤丸子

♡. (:◎)≡ 章魚 ζ。≡ 獅子 (●-●) 太陽眼鏡

♡. @/" 蝸牛 Σ^)/ 烏鴉 --<-<-<@ 玫瑰花

♡. (((●< 蟑螂 (=^ω^=) 狐狸 <※ 花束

♡. ■D〞咖啡杯 ∠※ 花束  8< 小剪刀

♡.滿意.滿足 <( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)

♡. ( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭ (‵▽′)/
. 萬歲.真棒.開心~

♡. ≧▽≦y (/≧▽≦/) (≧▽≦)y (/≧▽≦)/~┴┴ (≧▽≦)(@)

♡. (≧3≦)/ (≧ω≦)/ o(≧ω≦)o o(≧o≦)o ˋ( ° ▽、° )

♡. o(≧v≦)o ┴┴~(≧▽≦)/~┴┴ ≧□≦○

♡. 驚訝.吃驚~

♡. ︽⊙_⊙︽ (⊙_⊙) (@口@) Σ(@)( ̄ ̄)+ Σ(⊙▽⊙"a

♡. (@[]@!!) ㄟ(≧◇≦)ㄏ( ̄ε(# ̄) Σ( ° △ °|||)︴

♡. 無奈.裝傻~

♡ . ( ̄▽ ̄)~* ( ̄▽ ̄)" ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭

♡. = ̄ω ̄= ( ̄3 ̄)a ̄▽ ̄ ╮(╯3╰)╭

♡. ╮(╯3╰)╭ ╮(╯_╰)╭ (= 0 =)y o(︶︿︶)o ˋ(′~‵)ˊ

♡. ( ̄. ̄) ( ̄< ̄)> (~o ̄▽ ̄)~o ~。。。(~ ̄▽ ̄)~[]

♡. └(^o^)┘; 偶頭好狀壯ㄋㄟ``` ﹌○﹋ 喔嗨呦^ˇ^≡

♡. =^_^= 溫馨的微笑!!! Y(^_^)Y 舉雙手勝利

♡. ^o^/ 歡呼 ^o^y 勝利^o^y ↖(^ω^)↗ 小豬為你打氣

♡. ~^o^~ 加油呦! *^ˍ^* 笑,打 *^ο^* 哦~,呵呵傻笑

♡. *^◎^* 呵呵大笑(嘴唇好厚) *^÷^* 得意的笑(有上下唇的喲)

♡. ~~~^_^~~~ 笑斃囉(笑得連眼淚都蹦出來了...)

♡. (-.-)=3 鬆ㄌ一口氣~ [email protected]^_^@~ 可愛呦! #^_^# 臉紅了!!

♡. ~~~///(^v^)~~~ 微笑表示友善!!!~哈~哈~ *^o^*// 可愛ㄋㄟ~

♡. ~*.*~ 害羞又迷人的小女生 ∩__∩y 耶~~^^ (裝可愛?!)

♡.(*^@^*) 乖~(還含個奶嘴哦) X﹏X糟糕.. 完蛋的意思呀~~

♡. (° ο°)[email protected] 暈倒了.. {{{(>_<)}}} 發抖 ╯﹏╰ 粉無奈~~

♡. (╯-╰)/ 很沒勁/無耐的意思 (╯︿╰﹀ 一臉苦瓜

♡. ︸_︸ 粉無奈..粉悲情 -____-" 唉~~別提了..... -︵- 好傷心.

♡.。_。 受到打擊,表情呈現呆滯樣~ (*@︿@*﹀ 悲,暈

♡. //(ㄒoㄒ)// 流淚中... ::>_<:: 哭 〒_〒 鳴~~我在哭...

♡. %>_<% 我要哭了哦... ╰_╯我發火了!! 生氣的意思~~~眉毛都翹起來~~

♡. >_<# 粉生氣~冒青筋 @[email protected] 生氣 (ˋ︿ˊ﹀-# 生氣

♡. (>﹏<) 不~ (*+﹏+*)~ @ 受不了~ x__x, 唉..... 別哭了!

♡.>_<||| 很尷尬~!!! ^_^; 尷尬 ⊙﹏⊙∥∣° 真尷尬~~

♡. ^_^||| 好尷尬! ^_^" 尷尬的笑..... →_→ 懷疑的眼神~~

♡. [email protected][email protected]|||||.. 頭昏眼花 …(⊙_⊙;)… ○圭~○列~~怎麼醬?

♡. o_o .... 沉思(說穿了"呆滯狀況") O__O" 呆滯的眼神~~~!!

♡. ///^_^....... 造成"冷"...乾笑~ ?o?||| 聽無(就是聽不懂ㄉ意思啦^^)

♡. ( ^_^ )? 什麼意思?? (+_+)? 不知道你在什麼

♡. (?ε?)? 哩公啥哇聽無啦~ o_O??? 發生啥事?

[email protected][email protected] 搔頭,疑惑 一 一+ 銳利的眼神~ (*@ο@*) 哇~

♡. >"<|||| 傷腦筋的意思~ ‵(*>﹏<*)′ 好刺激.. O_o 驚訝~~~

♡. (⊙o⊙) 目瞪口呆 (°ο°)~ @ 暈倒,不省人事

♡. *@[email protected]* 崇拜的眼神;眼睛為之一亮 ^◎- 愛你呦~~

♡. ★~★ 見到偶像眼睛為之一亮 (*^‧^*) 啵一個!

♡. (^_^)∠※ 送妳一束花 (*^︹^*︺ 羞羞

♡. ‵(*^﹏^*)′ 超級羞羞 ‵(*∩_∩*)′ 獻上

♡. ~_~ 想睡覺了的意思!! (~ o ~)~zZ 我想睡啦~

♡. π_π 打瞌睡 [email protected][email protected]= 一個看到美眉就緊張+臉紅的大學生。

♡. @(一-一) 秘密--------噓``````` (ˇ︿ˇ﹀ 不以為然

♡. (^人^) 拜託啦^^~ (^_^)/~~ 掰掰~

♡. *x*... ... 你逼我也沒用,我劫對不會搜粗棄的!

♡. ~w_w~ ... ... 噓!別吵偶,讓偶思考一下! (ˇˍˇ) 嗯~,思考中

♡. ..<{=... 烏鴉烏鴉飛過去表示冷場,無趣..... ~`o`~ 了解

♡. (*>.<*)~ @ 酸~ ˋ_ˊ* 你不要命啦!!!

♡. -.- 裝蒜 ~>_<~+ 好感人唷... Q_Q 流眼淚的樣子!!

♡. (+﹏+) 流淚,感動 ‵(+﹏+)′ 超級感動,眼淚不停

♡. ^_^o ~~~ 感動感動~~~

♡. 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 与 0-=、`

๑۩۞۩๑๑۩ﺴ

๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿.。.:* ★ ☆ ☉ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ εїз℡❣·۰•●○●

ゃōゃ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。

# @ & * ¥ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ♡ ღ☻ ☺ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏

︻ ︼ ︽ ︾ 〈 〉 ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄﹝ ﹞ < > ≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺〔 〕 【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ + - ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒

▶ ▷ ◀ ◁ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞

♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ºº ₪ ¤ 큐 « » ™ ♂✿ ♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○ △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ © ® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧

♂ ♀ ♥ ♡ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ☜ ☞

★★靓妹爱帅哥〓魅力四射★★ ◆嗨--天马流星拳卐【●】拳【●】脚 ㊣〖热血同盟会〗㊣
◣ミ非你不可↙╬↘非你不嫁ミ◥ ぷ风≈☆ば度☆≈☆翩☆ば≈翩☆ぷ ※卡摸卑鄙☆不要骗我※
≮爱过伤过悔过哭过≯ ぷ¢◎ㄨ○搞基的你要唔要啊∩¤々♀♂ ^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*
♀★♂I☆★☆★Love★☆★☆You♂☆♀ う≮灬爱你不久メ就壹辈子灬≯う


だ花魂だ sSZzОo 冰 ★:)★ @_--3:[email protected] £婷婷£ №:2^ǒ^ ㊣@[email protected]㊣ROY☆ γ⌒_⌒γ卉
☆FQ☆ ご★轩☆ゞ だ¥㊣╃じ ¢丫ぢ头ぢ¢ γ^ō^γ~ ΘAMY¥Ж じ☆ve熏伊草 ^o^星禾じ☆ve
★亮亮★ ξ深蓝の爱ゞ 【☆宝♀贝☆】 ≈☆灵♂之☆梦♂☆≈ LoVё 爱 →♀Simleyt
☆づ紫欣 ぁ★ぁラ☆ラ ☆梦琳2002☆ (=^o^=)泡(=^o^=) $刺#灵$ ぷA⌒囡ぷ ∮唯一∮


○Оοo靓£仔oο Оo泡泡♂灵儿oо ㊣〖热血同盟会〗㊣〓∮╰☆ Ψ【流※星¤狂※喷】Ψ
(^o^)/ 据举手欢呼 p(^o^)q 双手握拳 >>@()@ 鱼儿水中游 https://www.xixi168.com
£劲¢ 【§杰§】 ^*^ゃ羞の羞 * ♀多情少女 酷ˇ明 ぱ伊男☆ 夜吻♂芭芘 ξ网狂少女ξ
:9 舌头舔着嘴唇地笑 (-) 戴着潜水镜在偷笑 >:- 眉毛都竖起来了,我怕

ξ流ぁ星ぷ ☆芸芸※ ╰☆真情人☆ ★〓张明〓★ 卐古愁 Ж阿梁Θ ☆剑※客☆ づぜ☆九☆妹
№小猫 ╭●★★●╰ 梦*☆*瑶* ☆◆幽灵◆☆ 传奇ゆ ※婷$婷§ ☆月光GRIL☆ →茶褒╆仔≮
╰☆☆∮ ぷ芷柔ぷ ☆⌒_⌒☆ づ★冰封谷≈ ☆girl ╭①∞①╮ ★风の影★ SVmm丫丫y
☆girl [email protected][email protected]~冷冰 ☆风ψ铃☆ ◥◤苹果◥◤ ~⊙ō⊙~ WeSt囧K ┣┫糖の果 Iしovのyou

κiξs ☆玉龙☆ ご☆—可珂 ≈☆肖◎静☆ ♀杀♀ ツ火龙り ⌒☆YWH☆⌒ ◥⊙坦⊙克⊙◤
〓刹〓 奇遇+小S ♂桃∴子♀ しovの吐泡泡 ⌒ω⌒ £婷婷£ ☆岩⊙飞★ ≮触电≯情缘
传奇ゆ ※芩勤※ ★§狂§★ じ☆ve流星雨 ∧∧泡 ΘAMY¥Ж 【紫色流星】 ※永不言爱※
『LY』 ▂★σ弧 №々龙※吻▲ ∧∞∧ Ж阿梁Θ o○朋友o○ ←①≯烟火≠ ≤C&c☆乐园≥

๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿.。.:* ★ ☆ ☉ ☺ ☻ ☼ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ εїз℡❣·۰•●○●

ゃōゃ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。


# @ & * ¥☆ ★ ✪ ¤ ☼ ♡ ღ☻ ☺ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏


︻ ︼ ︽ ︾ 〈 〉 ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄﹝ ﹞ < > ≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺〔 〕 【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ + - ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒


▶ ▷ ◀ ◁ ★ ☆ ☇☉ ☺ ☻ ☼ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ 〠 〄 ㍿


♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ºº ₪ ¤ 큐 « » ™ ♂✿ ♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○ △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ © ® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧


♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪


ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶ ⅷⅸⅹⅺⅻⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ Ⅷ Ⅷ ⅨⅩⅪⅫ

㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰中国驴博客行动


【】┱ ┲ *.:。✿*゚‘゚・✿.。.:


≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}} ™ぷ▂▃▅▆█ ∏卐 ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈∏ ╰☆╮≠→№←


︵︶︹︺【】〖〗@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ☆


■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘↙▂▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅┢┦aΡpy ♡^_^♡ ^_^.......♧♧ ☜♥☞.︻︼─一 ▄︻┻┳═-


﹏◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ Café № @ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧'''‧)o ❆ べòⓛⓞⓥⓔ べ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз


☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤ ~♡のⓛⓞⓥⓔ♡~/(*w*) ≡[。。]≡※◦º°×°º◦εїз´¯`·»。。♀♡╭☆╯ºØغøº¤ø,¸¸,ºº¤øøºﷲﷲ°º¤ø,¸¸,
-i;bU,~Qn0

げこごさざしじすぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはば ♪♫╭♥ ๑•ิ.•ัﻬஐ ✎ぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめも


o O #♡ ┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。‧::‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*.:。✿*゚’゚・.。*εїз R"mn


↔ ↕ ▪ → ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) ❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)u'D)zkT`C1m


〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф юЮ ━╃ ╄━ ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ※ .'. ☂.'.❤ ♥ 『』 〖〗▓ ► ◄ ▒ ░ ▓ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ⊕

׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

♪♪♫▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»
0_

»-(¯`v´¯)-»█┗┛↘↙╰☆╮ ≠ ☜♥☞ ︻︼─一 ▄︻┻┳═一 -─═┳︻ ∝╬══→ ::======>> ☆═━┈┈━═☆ ┣▇▇▇═─ ■◆◣◥▲◤ ◥〓∴ぷ▂▃▅▆█ 【】


๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑๑۩۞۩...¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>--» [[]] «--<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤... .•:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•. ❤`•.¸¸.•´´¯`••.¸¸.•´´¯`•´

彡° ﹌﹎ ╱╲ ☁ ₪ ¡ Þ ௫ μ べ ☪ ☠ ╬ ╠ ╣∷ ღ :﹗/ " _ < > `,·。≈ {}~ ~() - √ $ * & # ※*≮≯ +-× ÷﹢±/=∫∮∝ ∧∨∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ

凸(⊙▂⊙✖ )(づ ̄ ³ ̄)づヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ ( c//"-}{-*x) (-'๏_๏'-) (◐ o ◑ ) (⊙...⊙ )。◕‿◕。 ๏[-ิ_•ิ]๏(•ิ_•ิ)? (•ิ_•ิ) (/•ิ_•ิ)/


(︶︹︺)(*-`ω´- )人(ц`ω´ц*)(●ゝω)ノヽ(∀<●)(ㄒoㄒ)(>_<)⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o(‧'''‧)o (∩_∩)ミ●﹏☉ミ (≧0≦) o(╥﹏╥)o


㋀ ㋁ ㋂ ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋


㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾


㍘ ㍙ ㍚ ㍛ ㍜ ㍝ ㍞ ㍟ ㍠ ㍡ ㍢ ㍣ ㍤ ㍥ ㍦ ㍧ ㍨ ㍩ ㍪ ㍫ ㍬ ㍭ ㍮ ㍯ ㍰

㊛㊚✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷☣☢☠☭♈➸╬∴☀☆∷﹌★◎▶☺☻►◄♨◐◑↔↕↘☼♦◊◦♠♣✎✟➹❀✏ஓ☂✖®✲ღ☃❆∆ŠÕ╠╣Őő (;°○°)(>c<)(づ ̄³ ̄)づ»-(¯`v´¯)-»-─═┳︻∝╬══ ::======>>┈━═☆
┣▇▇▇═─ ⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ 彡➸❝❞°﹌﹎╱╲☁₪¡Þ✱௫μ

o(‧'''‧)o。◕‿◕。べòべあぃ£❤。◕‿◕。✄☪☣☢☠☮☭☮℃©®¼½¾³²ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ【】√¤∞㊝≡✖™乀の♈◖◗♋Café灬≈◈Шǎ☃☎☏☺☻▧▨♨◐◑♦◊◦◘◙♠♧♣▣▤▥▦▩๑۩۞▪▫□ˇиζ£⊕℡❣·۰•●∈〓☆★┣┓┏┫×╰ノ◢◣◥◤ΩжфюЮ━╃╄━卍┛┗┓┏◇◆ㄨ⌒※×◎☂☜☞☜☞❤♡♥『』Ψ№∑⌒〖〗@ξζ∮▓∏卐❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖❤❥❦❧⓪๑۩۞۩๑♟☼☀oO#【】ψ▓►◄▒░♀♂√╮╭╯╰ァ┱┲☆★♫♬≧0≦o(╥﹏╥)o//(ㄒoㄒ)//{{{(>_<)}}}๼

㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉

✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷☣☢☠☭♈➸╬∴☀☆∷﹌★◎▶☺☻►◄♨◐◑↔↕↘☼♦◊◦♠♣✎✟➹❀✏ஓ☂✖®✲ღ☃❆∆ŠÕ╠╣Őő (;°○°)(>c<)(づ ̄³ ̄)づ»-(¯`v´¯)-»-─═┳︻∝╬══ ::======>>┈━═☆┣▇▇▇═─ ⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ 彡➸❝❞°﹌﹎╱╲☁₪¡Þ✱௫μ

o(‧”’‧)o。◕‿◕。べòべあぃ£❤。◕‿◕。✄☪☣☢☠☮☭☮℃©®¼½¾³²ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ【】√¤∞㊝≡✖™乀の♈◖◗♋Café灬≈◈Шǎ☃☎☏☺☻▧▨♨◐◑♦◊◦◘◙♠♧♣▣▤▥▦▩๑۩۞▪▫□ˇиζ£⊕℡❣·۰•●∈〓☆★┣┓┏┫×╰ノ◢◣◥◤ΩжфюЮ━╃╄━卍┛┗┓┏◇◆ㄨ⌒※×◎☂☜☞☜☞❤♡♥『』Ψ№∑⌒〖〗@ξζ∮▓∏卐❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖❤❥❦❧⓪๑۩۞۩๑♟☼☀oO#【】ψ▓►◄▒░♀♂√╮╭╯╰ァ┱┲☆★♫♬≧0≦o(╥﹏╥)o//(ㄒoㄒ)//{{{(>_<)}}}๏[-ิ_•ิ]๏-*-™ぷ▂▃▅▆█∏卐※◤◥﹏﹋﹌∩∈∏╰☆╮≠→№←ミ●﹏☉ミ*∩_∩*♂♀♥♡☜☞☎☏⊙◎☺☻►◄▧▨♨◐◑↔↕▪▫☼♦▀▄█▌▐░▒▬♦◊◦☼♠♣▣▤▥▦▩◘◙◈♫♬♪♩♭♪の☆→あぃ£❤。◕‿◕。ღ❀◢◣◥◤▽▧▨▣▤▥▦▩◘◙▓▒░Café№@㊣™℡凸の๑۞๑๑۩ﺴﺴ۩๑๑۩۞۩๑o(‧”’‧)o❆べò⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ⓛⓞⓥⓔべ☀☼☜☞⊙®◈♦◊◦◇◆εїз åŪÄÁÀãÃßÇç©¢dðÐëéêè퀣ËÉÊȃµïíî졦ÏÍÎÌ¿£¿ñÑøغ°¤Õ๐OþÞüúûùµÜÚÙ

ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。

≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}} ™ぷ▂▃▅▆█ ∏卐 ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈∏ ╰☆╮≠→№←
︵︶︹︺【】〖〗@﹕﹗/ ” _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ☆

■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘↙▂▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅┢┦aΡpy ♡^_^♡ ^_^…….♧♧ ☜♥☞.︻︼─一 ▄︻┻┳═一

⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙

◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ Café № @ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧”’‧)o ❆ べò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ べ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ ㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉

⓪๑۩۞۩๑ ♟ ☼ ☀ o O # 【】ψ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ♬

【】√ ¤ ∞ ㊝ ≡ ✖ ™ 乀 の♈ ◖◗♋ Café 灬 ≈ ◈Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ♦ ◊ ◦ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ๑ ۩ ۞ ▪ ▫ □ ˇ и ζ £⊕℡❣·۰•● ∈

(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*… …*★.• ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ •:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•.

*.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* «-(¯`v´¯)«– ..·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ …¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>–» [[

ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç © ¢ d ð Ð ë é ê è í € £ Ë É Ê È ƒ µ ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì ¿ £ ¿ ñ Ñ ø Ø º ° ¤ Õ ๐ O þ Þ ü ú û ù µ Ü Ú Ù

♡ o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。❤‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø ミ●﹏☉ミ *∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×

׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×

«·´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»

•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•

—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—

—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°’¨ ¨’°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨

(◡‿◡✿)(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*… …*★.• ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★‧°o‧°●╚╩╝ ╚╩╝ ╚╩╝ ╚╩~~~ ╭☆ ╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭☆ ☆╰ ╘∞

╬ ∴ ☀ ☆ ∷ ﹌ ★ ◎ ▶ ☺ ☻ ► ◄ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ↘ ☼ ♦ ◊ ◦ ♠ ♣ ✎ ✟➹ ❀ ✏ ஓ ☂ ✖® ✲ ღ ☃ ❆ ∆ Š Õ ╠ ╣ Ő ő╛☆╮ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

 อ่านต่อ : https://www.dek-d.com/board/view.php?id=836194#ixzz17HWeWzlQ

■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘↙▂▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅┢┦aΡpy ♡^_^♡ ^_^…….♧♧ ☜♥☞.︻︼─一 ▄︻┻┳═一

⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙

◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ Café № @ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧”’‧)o ❆ べò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ べ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ ㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉

⓪๑۩۞۩๑ ♟ ☼ ☀ o O # 【】ψ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ♬

【】√ ¤ ∞ ㊝ ≡ ✖ ™ 乀 の♈ ◖◗♋ Café 灬 ≈ ◈Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ♦ ◊ ◦ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ๑ ۩ ۞ ▪ ▫ □ ˇ и ζ £⊕℡❣·۰•● ∈

(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*… …*★.• ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ •:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•.

*.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* «-(¯`v´¯)«– ..·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ …¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>–» [[

ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç © ¢ d ð Ð ë é ê è í € £ Ë É Ê È ƒ µ ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì ¿ £ ¿ ñ Ñ ø Ø º ° ¤ Õ ๐ O þ Þ ü ú û ù µ Ü Ú Ù

♡ o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。❤‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø ミ●﹏☉ミ *∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×

׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×

«·´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»

•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•

—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—

—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°’¨ ¨’°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨

(◡‿◡✿)(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*… …*★.• ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★‧°o‧°●╚╩╝ ╚╩╝ ╚╩╝ ╚╩~~~ ╭☆ ╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭☆ ☆╰ ╘∞

╬ ∴ ☀ ☆ ∷ ﹌ ★ ◎ ▶ ☺ ☻ ► ◄ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ↘ ☼ ♦ ◊ ◦ ♠ ♣ ✎ ✟➹ ❀ ✏ ஓ ☂ ✖® ✲ ღ ☃ ❆ ∆ Š Õ ╠ ╣ Ő ő╛☆╮ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿อ่านต่อ : https://www.dek-d.com/board/view.php?id=836194#ixzz17HWqoa2q