รวม! อักษรพิเศษhi5 ตัวอักษรพิเศษhi5 ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ

29 ตค. 54     35284

 

เรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษด้วยปุ่ม Alt

เคย เห็นไหมครับ ว่าเวลาที่คุย IM ไม่ว่าจะเป็น MSN, Live Messenger, Skype, Goolgle Talk, Yahoo Messenger หรือโปรแกรมสนทนาออนไลน์อื่นๆ เราจะเห็นว่าบางคนหรือคู่สนทนาของเราพิมพ์สัญลักษณ์ต ัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษๆ แปลกๆส่งมา หรือแม้กระทั่งตกแต่งเว็บ Social หรือบล็อกต่างๆ เช่น Facebook, Myspace, Hi5, Exteen, Bloggang เป็นต้น แล้วเราจะเรียกใช้ตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั ้นได้อย่างไร?

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเรียกใช้งานตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้นด้วยปุ่ม Alt คีย์ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธี การ ก็คือ ให้กดปุ่ม Alt คีย์ค้างไว้ ตามด้วยกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่มตัวเลข 4 หลักบนคีย์บอร์ดที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม Alt คีย์ที่กดค้างไว้ จากนั้นคุณก็จะเห็นตัวอักษร หรือตัวอักขระพิเศษ ปรากฏขึ้นมาแล้วหล่ะครับ

อ้างอิง:
ยกตัวอย่าง เช่น: Alt-0169 = © or Alt-0174 = ® or Alt-0153 = ™

Alt-0128 € Alt-0252 ü Alt-0129 � Alt-0130 ‚ Alt-0131 ƒ
Alt-0132 „ Alt-0253 ý Alt-0133 … Alt-0134 † Alt-0135 ‡
Alt-0136 ˆ Alt-0254 þ Alt-0137 ‰ Alt-0138 Š Alt-0139 ‹
Alt-0140 Œ Alt-0255 ÿ Alt-0141 � Alt-0142 Ž Alt-0143 �
Alt-0144 � Alt-0248 ø Alt-0145 ‘ Alt-0146 ’ Alt-0147 “
Alt-0148 “ Alt-0249 ù Alt-0149 • Alt-0150 – Alt-0151 —
Alt-0152 ˜ Alt-0250 ú Alt-0153 ™ Alt-0154 š Alt-0155 ›
Alt-0156 œ Alt-0251 û Alt-0157 � Alt-0158 ž Alt-0159 Ÿ
Alt-0160 Alt-0244 ô Alt-0161 ¡ Alt-0162 ¢ Alt-0163 £
Alt-0164 ¤ Alt-0245 õ Alt-0165 ¥ Alt-0166 ¦ Alt-0167 §
Alt-0168 ¨ Alt-0246 ö Alt-0169 © Alt-0170 ª Alt-0171 «
Alt-0172 ¬ Alt-0247 ÷ Alt-0173 ­ Alt-0174 ® Alt-0175 ¯
Alt-0176 ° Alt-0240 ð Alt-0177 ± Alt-0178 ² Alt-0179 ³
Alt-0180 ´ Alt-0241 ñ Alt-0181 µ Alt-0182 ¶ Alt-0183 ·
Alt-0184 ¸ Alt-0242 ò Alt-0185 ¹ Alt-0186 º Alt-0187 »
Alt-0188 ¼ Alt-0243 ó Alt-0189 ½ Alt-0190 ¾ Alt-0191 ¿
Alt-0192 À Alt-0236 ì Alt-0193 Á Alt-0194 Â Alt-0195 Ã
Alt-0196 Ä Alt-0237 í Alt-0197 Å Alt-0198 Æ Alt-0199 Ç
Alt-0200 È Alt-0238 î Alt-0201 É Alt-0202 Ê Alt-0203 Ë
Alt-0204 Ì Alt-0239 ï Alt-0205 Í Alt-0206 Î Alt-0207 Ï
Alt-0208 Ð Alt-0232 è Alt-0209 Ñ Alt-0210 Ò Alt-0211 Ó
Alt-0212 Ô Alt-0233 é Alt-0213 Õ Alt-0214 Ö Alt-0215 ×
Alt-0216 Ø Alt-0234 ê Alt-0217 Ù Alt-0218 Ú Alt-0219 Û
Alt-0220 Ü Alt-0235 ë Alt-0221 Ý Alt-0222 Þ Alt-0223 ß
Alt-0224 à Alt-0231 ç Alt-0225 á Alt-0226 â Alt-0227 ã
Alt-0228 ä Alt-0230 æ Alt-0229 å
นอก จากนี้ คุณยังสามารถใช้โปรแกรม Character Map Utility ซึ่งเป็นยูทิลิตีฟรีตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับวินโดวส์ ซึ่งคุณสามารถคัดลอก และวางตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Frontpage หรือโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเรียกใช้ Character Map Utility ทำได้ดังนี้
1. ให้ไป Start > Programs > Accessories > System Tools > Character Map
2. หรือไปที่ Start > Run > จากนั้นพิมพ์ว่า Charmap แล้ว OK หรือกดปุ่ม Enter
3. หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรูปแบบตัวอักษร แล้วคลิกที่ตัวอักษรพิเศษที่คุณต้องการ จากนั้นก็คลิก Copy แล้วเอาไปวางในโปรแกรมที่คุณต้องการ
เห็นไหมหล่ะครับ วิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถใช้งานตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษได้แล ้วหล่ะครับ

เครดิต:
Webmonster
ที่มา https://webmonster.sapaan.net/archives/90#comment-282

หรือจะลองดูตารางอันนี้ประกอบด้วยได้ครับ
Special Characters — Alt Keyboard Sequences

ที่มา https://tools.oratory.com/altcodes.html
CharacterSequence
backspace Alt 8
tab Alt 9
line break Alt 10
¤ Alt 15
Alt 20
§ Alt 21
paste Alt 22
space Alt 32
! Alt 33
" Alt 34
# Alt 35
$ Alt 36
% Alt 37
& Alt 38
' Alt 39
( Alt 40
) Alt 41
* Alt 42
+ Alt 43
, Alt 44
- Alt 45
. Alt 46
/ Alt 47
0 Alt 48
1 Alt 49
2 Alt 50
3 Alt 51
4 Alt 52
5 Alt 53
6 Alt 54
7 Alt 55
8 Alt 56
9 Alt 57
: Alt 58
; Alt 59
< Alt 60
= Alt 61
> Alt 62
? Alt 63
@ Alt 64
A Alt 65
B Alt 66
C Alt 67
D Alt 68
CharacterSequence
E Alt 69
F Alt 70
G Alt 71
H Alt 72
I Alt 73
J Alt 74
K Alt 75
L Alt 76
M Alt 77
N Alt 78
O Alt 79
P Alt 80
Q Alt 81
R Alt 82
S Alt 83
T Alt 84
U Alt 85
V Alt 86
W Alt 87
X Alt 88
Y Alt 89
Z Alt 90
[ Alt 91
Alt 92
] Alt 93
^ Alt 94
_ Alt 95
` Alt 96
a Alt 97
b Alt 98
c Alt 99
d Alt 100
e Alt 101
f Alt 102
g Alt 103
h Alt 104
i Alt 105
j Alt 106
k Alt 107
l Alt 108
m Alt 109
n Alt 110
o Alt 111
p Alt 112
CharacterSequence
q Alt 113
r Alt 114
s Alt 115
t Alt 116
u Alt 117
v Alt 118
w Alt 119
x Alt 120
y Alt 121
z Alt 122
{ Alt 123
| Alt 124
} Alt 125
~ Alt 126
 Alt 127
Ç Alt 128
ü Alt 129
é Alt 130
â Alt 131
ä Alt 132
à Alt 133
å Alt 134
ç Alt 135
ê Alt 136
ë Alt 137
è Alt 138
ï Alt 139
î Alt 140
ì Alt 141
æ Alt 145
Æ Alt 146
ô Alt 147
ö Alt 148
ò Alt 149
û Alt 150
ù Alt 151
ÿ Alt 152
¢ Alt 155
£ Alt 156
¥ Alt 157
P Alt 158
ƒ Alt 159
á Alt 160
í Alt 161
CharacterSequence
ó Alt 162
ú Alt 163
ñ Alt 164
Ñ Alt 165
Click the image to open in full size. Alt 166
Click the image to open in full size. Alt 167
¿ Alt 168
¬ Alt 170
½ Alt 171
¼ Alt 172
¡ Alt 173
« Alt 174
» Alt 175
¦ Alt 179
ß Alt 225
µ Alt 230
± Alt 241
° Alt 248
Alt 249
· Alt 250
² Alt 253
Alt 0128
Alt 0132
Alt 0133
Alt 0134
Alt 0135
ˆ Alt 0136
Alt 0137
Š Alt 0138
Alt 0139
ΠAlt 0140
Alt 0145
Alt 0146
Alt 0147
Alt 0148
Alt 0150
Alt 0151
˜ Alt 0152
Alt 0153
š Alt 0154
Alt 0155
œ Alt 0156
Ÿ Alt 0159
¨ Alt 0168
CharacterSequence
© Alt 0169
® Alt 0174
¯ Alt 0175
³ Alt 0179
´ Alt 0180
¸ Alt 0184
¹ Alt 0185
¾ Alt 0190
À Alt 0192
Á Alt 0193
 Alt 0194
à Alt 0195
Ä Alt 0196
Å Alt 0197
È Alt 0200
É Alt 0201
Ê Alt 0202
Ë Alt 0203
Ì Alt 0204
Í Alt 0205
Î Alt 0206
Ï Alt 0207
Ð Alt 0208
Ò Alt 0210
Ó Alt 0211
Ô Alt 0212
Õ Alt 0213
Ö Alt 0214
× Alt 0215
Ø Alt 0216
Ù Alt 0217
Ú Alt 0218
Û Alt 0219
Ü Alt 0220
Ý Alt 0221
Þ Alt 0222
ã Alt 0227
ð Alt 0240
õ Alt 0245
÷ Alt 0247
ø Alt 0248
ü Alt 0252
ý Alt 0253
þ Alt 0254